Ahıska’nın Tarihi

Yazan: Yunus ZEYREK

AHISKA  ve AHISKA TÜRKLERİ 

 

A. Ahıska’nın coğrafî konumu

Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan toprakları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir.

Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi kasabaları ve bu kasabalara bağlı 200 kadar köyü vardır.

Ahıska, Türkiye sınırına 15 km. mesafede bulunmaktadır. Posof Çayının iki yakasında yer alan şehir, karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye’ye bağlıdır. Ayrıca batıda Türk sınırının çok yakınına kadar uzanan bir demiryolu, Ahıska’yı doğudan Tiflis’e bağlar.

Ahıska topraklarının en önemli akarsuyu, Kür ırmağıdır. Batıdan gelip Ahıska’ya ulaşmadan birleşen Posof veAdigön çayları, şehrin doğusunda Kür ırmağına karışır ve Hazar Denizi‘ne doğru akarlar. Yer yer düzlükler görülmekle beraber dalgalı bir yapıya sahip olan Ahıska toprakları, sulak ve tarıma elverişlidir. Posof’ta olduğu gibi buralarda da yaylacılık geleneği vardı. Ormanlık tepelerin aralarındaki yüksek ve bol otlu vadilerde hayvancılık yapılırdı.

Çam ormanlarıyla kaplı dağlar arasındaki dar vadide kurulmuş olan kaplıcalı Abastuban, görülmeye değer tabiî güzelliklere sahiptir. Ahıska yakınındaki linyit yatakları da işletilmektedir.

Bugün sakinleri orada yaşamayan Ahıska ve çevresinde nüfus da seyrek, hatta ıssız hâldedir. 1944 sürgünüyle boşaltılan köylere, zorla veya zaruretle gelenler dışında nüfus hareketlenmesi olmamıştır. Bölgeye iskân edilmek istenen Gürcüler gelmediği gibi, kasabalara da sadece Ermeniler yerleşmiştir. Buralarda resmî kişilerden başka Gürcü varlığından söz edilemez.

1828′de 50.000 olan şehir nüfusu, 1887′de 13.265′e düşmüştür. Günümüzdeki nüfusu 24.650′dir.

 

B. Ahıska’nın kısa tarihi

1.      Eski çağlar

Ahıska ve çevresi, çok eski devirlerden beri, insanların topluluk hâlinde yaşadığı bir bölgedir. Milâttan önceki çağlarda Hurriler, onları takiben Urartular, Kimmerler ve Sakalar buralara hakim olmuşlardır.

Yukarı Kür ve Çoruh boylarıyla Ahıska bölgesinin Türklük tarihi, çok eski asırlara dayanmaktadır. Son Kıpçakların, Gürcü Kralının davetiyle gelip yerleşmesinden yüzyıllarca evvel buralarda Kıpçak ve Bun-Türklerin yaşadığına dair ciddî haberler vardır. Doğu seferine çıkan Makedonların ünlü kralı İskender, MÖ. IV. yüzyıl sonlarında Kafkasya’ya geldiğinde, ona karşı çıkan kuvvetli bir Türk varlığının olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, Kıpçak ve Bun-Türk adıyla anılmaktadır.[1]

Kun akınları sırasında batıya doğru sürülen Alan unsurları, bu bölgeye gelmişlerdir. Romalıların Güney Kafkasya’ya hakim olmasıyla, Alanlar da geldikleri ülkeye, Kuzey Kafkasya’ya dönmüşlerdir.[2]

Bölge, VI. yüzyılda İranlılar, Hazarlar ve Bizanslılar arasında el değiştirdi. Hazarlar, Kafkasya coğrafyasında çok büyük rol oynamışlardır. XX, yüzyıl başlarına kadar varlığından haberdar olduğumuz anadili Türkçe olan, aralarından âşıklar yetişen ve halk tarafından çufut denilen Musevî unsurunun, Hazar hatırası Karaimler olduğu söylenebilir.

Bugün Rus ve Gürcü kaynaklarında Mesketya adıyla anılan Ahıska bölgesinin eski sakinleri kimlerdi? Bu soruya çok net cevap bulmak zor olsa da, milâttan önce İskender’in seferinde buralarda Türk unsurlarının yaşadığına dair kuvvetli haberler vardır. Mesketya adının da, buralarda yaşamış eski bir kavim olan Meshlerden kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu kavmin menşeini kesin olarak belirlemek zordur. Bununla birlikte şu görüşler ileri sürülebilir: Meshler, Nuh Nebi oğlu Yafes’in oğlu ve Oğuz’un pederi Mesek’ten gelen Masagetlere dayanır.[3] Meskler, Kartvel (Gürcistan) güneyinde yaşamış Gogarlı (İskit) ve Turanî yerli Hristiyan halktır.[4]

Meshlerin Gürcü olduğunu iddia edenlerin de kesin kaynağı yoktur. Ahıska’nın Rustav köyünde dünyaya gelmiş olan ünlü şair Şota Rustaveli, “Üstadım Genceli Nizamî’dir” demiş ve eserinde tamamen İslâmî motifler kullanmıştır. Şair Rustaveli’nin ad ve soyadının Gürcü isim kalıplarında görülen -vili, -dze gibi ekleri almaması da dikkat çekici bir husustur. Dilinden başka Gürcü kültürüyle ortak noktaları bulunmamaktadır.[5] Bu kavim, muhtemelen Hitit, Asur ve Sümerler gibi kayıp bir topluluktur.

Ahıska bölgesinden sürgün edilen Türk unsuru, Mesh değildir. Bu topluluğun, Kıpçak hâtırası olduğu artık kesinleşmiştir.[6] Eski çağlarda Kıpçak Türkleriyle birlikte bu bölgede yaşadığı anlaşılan Meshler, Kıpçakların yahut Kartvellerin arasında erimiş olmalıdır. Zira Kartvel/Gürcüler, küçük bir millet olmasına rağmen, dünyada emsali az görülecek derecede ırkçı bir yapıya sahiptirler. Ele geçirdikleri yerde ilk başvurdukları yol, yerli halkın isimlerini değiştirmektir. Bunun en son örneği, 1919 yılında işgal ettikleri Posof’ta görülmüştür.[7]

Makedonyalı İskender’in, Kafkasya’ya geldiği sıralarda buralarda Kıpçak ve Bun-Türk unsurları yaşamaktaydı. Bu bilgi, batılı kaynaklarla birlikte Gürcü kaynaklarında da geçmektedir.[8]

Fransız bilgini Brosset, Bun-Türklerin Turanlı olduğunu bildirmektedir.[9] Gürcü dil bilgini Marr ise, Bun-Türk’ün “otokton/yerli Türk” anlamına geldiğini yazmaktadır.[10] Bu bilgiler, Çoruh ve Kür boylarında, dolayısıyla Kafkasya’da, Türklük tarihinin, ne kadar eskilere gittiği konusunda kesin bir fikir vermektedir.

 

2.      Kıpçaklar ve Atabek Hükûmeti

Kıpçaklar, 1068′de Rus knezlerinin müttefik kuvvetlerini yenerek güney Rusya sahasına yerleştiler. 1080′lerde Balkaş gölünden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara Kıpçak Eli/Komania deniliyordu.

Kıpçakların bir kısmı Kırım’da yerleşirken  diğer bir kısmı da daha güneye, Kafkaslara doğru indiler. Kıpçak Eli’nde daha sonraları Altunordu devleti kurulmuştur.

Gürcü Kralı II. David, Selçuklulara ve İranlılara karşı savaşacak ordusu olmadığından, Kıpçak Türklerini ülkesine davet etti (1118-1120). Azak Denizi doğusu ve Kafkaslar kuzeyinden gelen 45.000 Kıpçak ailesi, Çoruh-Kür ırmakları boylarına yerleştiler ve güçlü bir ordu kurdular.[11] Gürcistan, bu ordu sayesinde canlandı hatta Tiflis’i Selçuklulardan geri alarak topraklarını Erzurum yakınlarına kadar genişletti.

Zamanla Gürcistan’da Kıpçak/Kuman unsuru arttı. Bu topraklara yerleşen ve Gürcülerle din birliği bulunan Kıpçak Türkleri, devletin ordu, siyaset ve maliyesinde çok etkili konuma geldiler. Zamanla güçlenen Kıpçak Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e baş kaldırarak bağımsızlık mücadelesi verdiler. Onların bu faaliyeti İlhanlı Hükümdarı Abaka Han tarafından da desteklendi. Bugün Posof’ta kalıntıları bulunan Cak/Caksu kalesi onların hatırasıdır.

Atabek Ailesinin siyasî faaliyetlerinden Gürcü kaynakları bahsetmektedir: Gürcistan’a gelen Moğollara karşı savaşmak üzere  1266 tarihinde Tiflis’e giden Kıpçak Beyi Caklı Sargis, Gürcü Kralı David tarafından tutuklandı. İlhanlı Kağanı Abaka Han, David’den Sargis Beyi serbest bırakıp kendi yanına göndermesini istedi. Sargis Bey, Abaka Hana, artık Gürcü yönetiminde yaşayamayacaklarını ve bağımsız olmak istediklerini bildirdi. Böylece Abaka Hanın desteğini alan Atabek ailesi, Gürcistan’dan ayrı bir hükûmet oldu.[12]

Ahıska Atabekleri hükûmet olduktan sonra Osmanlı Devleti ile iyi münasebetler kurmuşlardır. 1500/1516 yıllarında Artvin, Ardahan, Ahıska Beyi olan Kıpçak Atabeki Mirza Çabuk, 1508′de Trabzon Sancak Beyi Şehzade Yavuz Selim’e kendi askeriyle öncülük etmiş; Batı Gürcistan’ın Osmanlı’ya itaatini sağlamıştır. 1514′te Çaldıran Seferi’nde de Osmanlı ordusuna sefer sırasında, sürülerle etlik koyun, yüzlerce yük yağ, bal ve un vererek yardımcı olmuştur. Onun bu siyaseti, Gürcü kaynakları tarafından eleştirilmektedir.

Atabek Hükûmeti, 310 yıl yaşamış, Anadolu’nun en uzun ömürlü Türk Beyliğidir.

Osmanlı fethinden sonra 1595 yılında yapılan sayım sonucu hazırlanan Ahıska Tahrir Defteri’ndeki vergi mükellefi köylü isimlerinden bölge halkının Türklüğü açıkça anlaşılmaktadır: Arslan, Ayvaz, Bayındır, Bekâr, Çabuk, Devletyar, Elaldı, Elalmaz, Emirhan, Gökçe, Kanturalı, Korkut,  Murat, Nuraziz, Pirali, Şahmurat,  Temür, Ülkmez, Yaralı, Yusuf…[13]

MÖ. VIII. ve VI. yüzyıllarda Kafkasların kuzeyinden güneye geçip Yukarı Kür ve Çoruh boylarına yerleşerek 300 yılında Hristiyan olan Kıpçaklara İlk Kıpçaklar; bu bölgeye XII. yüzyılda gelenlere de Son Kıpçaklar denilmektedir.[14]

Bu bilgiler, Ahıska ve çevresinin, ne kadar eski bir Türklük tarihine sahip olduğunu göstermesi bakımından fevkalâde önemlidir.

XVI. yüzyılın başlarında Ahıska Atabekleri Hükûmetinin sınırları Azgur’dan Kars, Artvin, Tortum, İspir ve Erzurum’a kadar uzanıyordu. Bugünkü halk kültüründen de anlaşılıyor ki, Ahıska Türkleri ile Posof, Ardahan, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Tortum, Narman ve Oltu halkı aynı köktendir.[15]

Bu bölgede Ortodoks-Hristiyan Kıpçak Atabeklerinden kalan dinî yapılara Gürcüler sahip çıkmakta, bölgeyi de eski toprakları olarak tanıtmaktadırlar.

Bu bilgilerden Ahıska ahalisinin bölgenin otokton/yerli halkı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yoksa birilerinin ikide bir gündeme getirdiği gibi “Osmanlıların, Konya’dan, Yozgat’tan ve Tokat’tan götürüp yerleştirdiği halk” değildir. Esasen bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu safsatanın kimin tarafından ortaya atıldığı merak konusudur. Bu safsata, bir halkın tarihî yurdunu elinden almakta, bu yerli halkı sonradan gelmeler kategorisine koymaktadır ki kabul edilmesi imkânsızdır. Bu, olsa olsa Ahıskalılara vatan kapılarını açmak istemeyen çevrelerin ortaya attığı bir yalan olabilir. Halbuki tarih, yalan ve safsata üzerine değil belgeler üzerine kurulur.

 

3. Osmanlı fethi

Osmanlı padişahı III. Murad Çağı’nda, Dağıstan, Gürcistan ve Şirvan’ın fethine karar verildi. 1 Ocak 1578′de Şeyhülislâmın fetvasını alan Serdar Lala Mustafa Paşa, Safevîler üzerine sefere çıktı.

5 Ağustos 1578′de Ardahan kalesi güneyindeki ovada konan Serdar Lala Mustafa Paşa, buradan yolu üzerindeki beylere ve hakimlere birer mektup göndererek Osmanlı ordusuna bağlılık bildirmelerini istedi. Bununla ilgili olarak eski bir kaynakta  şu ifadeler vardır:

“Altunkala nâm hisâra bir Hatun (Kıpçak Atabekleri Melikesi Dedis İmedi) zabt u tasarruf ederdi. Yarar yiğit oğulları varidi. Ol vilâyetlerin Küffârlarını, anlar zapt ederlerdi. Küffâr-ı hâkisârın Beylerine Serdâr Mustafa Paşa, Kal’a-i Ardahan’dan kalkmazdan mukaddem bir âdem gönderüp, demişler idi ki, sen ki Altunkala sâhibi olan Manuçahr’sın. Sana ma’lûm ola ki, ben ki Rûm Pâdişâhı’nın bir ednâ Vezîriyim. Üşde yüz elli bin İslâm ‘askeriyle üzerüne geldim. Eger gelüp, Dîn-i İslâm Pâdişâhı’nın çerisine istikbâl edüp, mütâba’at ve mürâca’at edersen, biz dahi, senin hâline münâsib ve şânına mülâyim ri’âyet edelim. Eger ‘inâd ve muhâlefet edüp, serkeşlik edersen, üş üzerine varurum. Ve Ellerüni, Vilâyetlerüni yıkup, yakup, harâb ederim. Ve ‘Asker-i İslâm, üzerüne varup, bir mıkdâr emek ve zahmet harc edüp, nâ-çâr olduğın vakit, havfa gelüp mütâba’at edersen, kat’â özrün ve bahânen makbûlüm degildir. Hemân seni sene gerek ise, ta’cîl gelüp, Dîn-i İslâm’a tâbi’ olasın. Ve Elüni ve Vilâyetlerüni bize teslîm edesin, deyü (haber)gönderildi.”[16]

Ordu Ardahan’dan hareket ederken, Ardahan Sancak Beyi Abdurrahman ile Bayburt Alaybeyi Bekir Beyler, kendi askerleriyle Ulgar dağını aşıp Posof merkezi Mere ve Ahıska yolundaki Vale kalelerini teslim aldılar. Ertesi günü (9 Ağustos 1578) Ahıska, Tümük, Hırtız, Çıldır ve Ahılkelek kaleleri de fethedildi.

Ordu, Tiflis istikametinde yürürken, Safevî Tokmak Han, büyük bir kuvvetle birlikte gelip, Çıldır Gölü kuzeybatısında Osmanlı ordusunu pusuda bekledi. İki ordu arasında yapılan savaşta, Safevî ordusu büyük kayıplar vererek geri çekildi. Tarihe Çıldır Meydan Muharebesi adıyla geçen bu savaş, Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı.[17]

Zaferin ertesi günü (10 Ağustos 1578), beş altı bin askeriyle Atabek Manuçahr Bey, Serdar’ın otağına törenle gelerek itaatini arz ve Altunkala’nın anahtarlarını teslim etti. Müslümanlığı kabul ederek II. Atabekli Mustafa Paşa adını aldı. Önce Sancakbeyi sonra da Çıldır/Ahıska Beylerbeyi oldu. Çevredeki 32 kale de Osmanlı ülkesine katıldı. Manuçahr’ın Yusuf Paşa adını alan kardeşi Greguvar/Gorgor’a da Oltu Sancakbeyliği verildi.[18]

Hammer, bu tarihî olayı anlatırken, “Manuçahr, itaatnâme göndererek hükûmetinin kabul edilmesini diledi. Bununla ilgili taahhütnâme istedi. Lala Mustafa Paşa, onun isteklerinin bir kısmını kabul etti. Kendisine Azgur’u, kardeşi Greguvar’a Oltu sancağını ve annesiyle diğer kardeşine de timar ve köyler verdi.” demektedir.[19]

Böylece Altunkala Atabekliği topraklarının fethi tamamlanarak tahririne başlandı. 1578 güzünde merkezi Ahıskaşehri olan ve adını Lala Paşanın zafer yerinden alan Çıldır Eyaleti kuruldu. Kür ırmağı başlarında ve Çoruh boyundaki eski Atabek Yurdu bölgeleri de buraya bağlandı.[20]

Zaman zaman Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî nüfuzu altında kalan Ahıska Atabeklerinin toprakları, Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Seferi sırasında, Safevîlerden alınarak Osmanlı ülkesine katıldı (1578). Ahıska şehri, yeni kurulan Çıldır Eyaleti’nin başkenti oldu.

Bütün Türk boyları gibi bu bölgenin Türk ahalisi de, Osmanlı fethini müteakip gönüllü Müslüman oldu. Bu tarihî gerçeği kabul etmeyen bazı Gürcü kalemleri, her fırsatta “zorla İslâmlaştırma“dan bahsederler. Bunlardan birisinin kullandığı ifadeler şöyledir: “17. yüzyılda Muhammed’in dininin zorla kabul ettirilmesinin yanı sıra, bölgeye yoğun bir şekilde Türkler ve diğer milletler zorla ya da isteyerek yerleştirilmiştir. 19. yüzyılda Rus imparatorluğunun sınırlarına ve ilgi alanına giren bu topraklara, Türkler tarafından Erzurum’dan acımasızca göç ettirilen Ermeniler, Cavakheti yaylasına yerleştirildiler.[21]

İslâm dininin zorla kabul ettirilmesi iddiası, tarihî gerçeklere uymayan bir iftiradır.[22]


Evliya Çelebî Seyahatnamesi’nde Ahıska Kal’ası
[23]

Evsaf-ı Kal’a-i Kadîm-i AzğurŞerefname Tarihi‘nin kavlince Gürcistan’da ilk bina olunan kal’a budur. Büyük İskender’in binasıdır. Azim, çar köşe hârâsının vaziyeti İskender binası olduğunu gösterir. Murabbau’l-şekl köhne bir kal’adır. Gürcistan toprağında Ahıska hududunda niyâbetdir. Kıbleye nâzır bir kapusu var. Ağası hâkimdir. İkiyüz kadar askeri var. Câmii, han ve hamamı, kırk-elli kadar dükkânı var. Dilîri, bağ ve bağçesi çokdur (s. 319)

Ahıska Kal’asının Eşkali: Buradan (Kutayıs’tan) kalkarak mahsûl-dâr yerler içre giderek Ahıska’ya vardık. Buranın adı Ahısha ise de bu lafzı, dört çevresinde bulunan akvam kendi lehçelerince söylerler. Meselâ: Ahaska, Aherkaska, Aksaka… Fakat Defterhane-i Padişahî’de “Çıldır Eyaletine Mutasarrıf Filân Paşa” deyü tahrîr olunur. Kal’anın ilk bânisi Nûşirevân’dır. Nûşirevân, her sene bu Ahıska’da altı ay yaylak faslı ederdi. Sonra nicelerin eline geçmiştir. Şerefnâme Tarihinin yazdığı üzre, Emevîlerden Hişam bin Abdülmelik, Şam’dan derya misal askeriyle gelerek Halep, Ayıntap, Mar’aş, Malatya, Diyarbekir, Erzurum ve sair kal’ayı fethetmiş. Sonra Gürcistan’a gidüp Ahıska Kal’asını da fetheylemişdir. Tiflis’in sair Gürcistan, Dağıstan (Gence, Şirvan, Derbent) şehirlerini itaate koyduktan sonra Hişam, payitahtı olan Şam’a avdet etmişdir.

Sonra Azerbaycan hükümdarlarından Karakoyunlu Kara Yusuf, buraları zapteylemiş. Temür’ün zuhurundan ise Kara Yusuf dayanamayup Âl-i Osman’dan Yıldırım Bayezid Han’a sığınmışdır. Sonra bu kal’a Sultan Uzun Hasan’a kalmışdır. Bundan sonra Devlet-i Azerbaycan Şeyh Safî evlâdından, Şâh-ı İran-zemîn Şâh İsmail eline girdi. Bu Ahıska’yı yaylak edinerek cemi Gürcistan kavmini kendüye muti ve münkad eyledi. O asırda Selim Han-ı Evvel Trabzon hâkimi idi. Padişah oldukda ibtida Şâh İsmail üzerine derya misal askerle yürümesi, Çıldır sahrasındaki cenkde yüzbin Acem askerini tîğden geçürmesi, Şâh İsmail’in hod-serâne Sivas’a kadar tecavüzâtının semeresiydi.

Eyalet-i Çıldır onüç sancakdır. Mal ve Timar Defterdarları, defter ve çavuşlar eminleri, çavuşlar kethüdası, çavuşlar kâtibi var. Sancakları: Oltu, Hıtız, Ardanıç, Cecerek, Ardahan, Poshov, Macahel, Acara, Penek, Pertekrek, Livana, Nısfı-Livana, Şavşad sancakları, yurtluk ve ocaklık olup mülkiyet üzere tasarruf olunur. (s. 321-2)

Yalçın bir peşte üzerinde sengîn abâd bir kal’a-i ferah-abâddır. İki kapusu vardır. Derûn-i kal’ada binyüz kadar bağsız, bağçesiz, toprak ile mestûr evleri vardır. Bir kapusu şarka açılır. Diğeri garba açılır. Yigirmi sekiz mihrâbdır. Yukaru kal’ada Sultan Selim-i Evvel Câmii, kâr-ı kadîm bir mâbed olup toprak ve ciz ile mesturdur. Zaten bu şehirde kurşunlu imaret yokdur. Bu câmi-i latifin minaresi münhedîm olmuşdur. Künbedoğlu Câmii, hâk ile mestûr, minaresiz bir câmidir. Aşağı kal’ada Halilağa Câmii, kâr-ı kadîm, cemaat-i kesîreye mâlik, müferrîh ve dil-küşâ bir câmidir.  Ahali-i vilâyet ehl-i sünnet ve’l-cemaa, mümin ve muvahhid kişiler olmağla evkat-ı hamseden başka, her câmide Kur’an ve sair ulûm tilâvet olunur. Mahsus Dârü’t-tedrîsi, Dârü’l-hadîsi, Dârü’l-kurrâsı yokdur. Lâkin tâlib-i ilmi çokdur. Kal’adan dışarı varoşu dahi gayet mâmur ve âbâdandır.  Deli Mehmed Hanı, Ekmekçi İsaağaoğlu Hanı, meşhur hanlarıdır. Müşebbek bostanları, vâfir, hayrat ve berekâtı mütekâsirdir. Âb-ı rakîki Ude dağlarından beri gelüp bu mezralarını reyyân ederek Azğur Kal’asına gider. Bu kal’adan taşra varoşa handak üzeri cisr ile ubur olunur. Taşra varoşunun dört çevresinde sûru yokdur. Bu varoşda üçyüz mıkdarı dükkânça vardır. Bedestanı yokdur. Âb ü havası biraz şiddet üzere olduğundan ten-dürüst, şecî, namdâr halkı vardır. Hususen vali-i vilâyet Vezîr Sefer Paşa, bir dilâver-i hüner-ver, merd-i meydan olduğu gibi kethudası Derviş Ağa dahi sahib-i kerem er kişi idi. (s. 323-4)

Kızlar Kal’ası dahi Cak nehri kenarında sarp kaya üzerinde lâ-misal bir kal’adır. Altunkal’ası, sengîn bina olup Kızlar Kal’asına üç saat karîbdir. Odorya Kal’ası Ahıska kurbünde sarp ve küçük bir kal’adır. Al Kal’ası, Ahıska kurbündedir. Poshov Kal’ası Ahıska Eyaletinde sancakbeyi tahtıdır. (Buralar) Lala Mustafa Paşanın fethidir.

Şavşad Kal’ası ocaklık tarikiyle hükümetdir. Kadısı yokdur. Ardanıç Kal’ası, Çıldır Eyaletinde sancakbeyi tahtıdır. Avhatcı Kal’ası sancakbeyi tahtıdır. Defder-i Hakanî’de Mahacil (Macahel) yazar, sarp kal’adır. Cağımsan Kal’ası, Çıldır kurbünde sarp kal’dır.

Ahıska’dan Ulgar Yaylası‘nı aşup Erzurum cihetine yollandık. (s. 325)

 

4.    Rus işgali

Ruslar, devlet hâline geldikten sonra, bilhassa Altunordu Devleti’nin yıkılmasıyla daima genişleyen bir siyaset takip etmişlerdir. Bu genişleme siyasetinin ana hedeflerinden biri de Kafkasya idi. Genişleme düşüncesi içinde Kafkasya’nın önemini kavrayan Ruslar, yüzyıllar boyunca bu bölgeden elini çekmemiş, mağlûbiyetlerden yılmayarak sayısız savaşları göze almışlardır.

X. asırdan itibaren Kafkasya’yı ele geçirme mücadelesine devam eden Ruslar, Kafkasya ve Karadeniz kuzeyindeki Türk devletlerinin zeval zamanlarını değerlendirmişler, hatta birtakım iç karışıklıklar çıkararak, buna zemin hazırlamışlardır.

Kafkasya’daki insan topluluklarının çeşitlilik arz etmesi, Rusların işini kolaylaştırmıştır. Bu bölgede kırk çeşit dil konuşulduğu söylenir. Bu durum, bölgede siyasî birlik kurmanın ne kadar zor olduğunu gösterir.

Ruslar için Kafkasya, Orta Asya ve Uzak Doğu’daki sömürgelerden daha önemliydi. Onlara göre dağların zirvesinde bayraklarının dalgalanması, üstünlük sembolü ve büyük devlet olmanın belirtisiydi. Gerçekte bu, bir Türkiye kompleksinden başka bir şey değildi. Bu kompleksledir ki, Ruslar, üçüncü Roma hayaliyle yüzyıllarca Türk kanının dökülmesine sebep olmuşlardır. Ruslardaki bu aşağılık duygusu, Çarlık devrinden Sovyet devrine de sirayet etmiştir.[24]Sovyet ideolojisinde “Azınlıklar, dünyanın en büyük ülkesinde köle olarak yaşamaktan gurur duymalıdırlar!”şeklinde ifade edilen anlayış bunun ürünü olsa gerek.[25]

1800′lü yılların başlarında Avaristan, Bakü, Kuba, Derbend, Karabağ Hanlıkları Rusların eline geçti. Sıcak denizlere inmek, Rusların tarihî ülküsüdür. Bunun için de hedef Osmanlı toprakları idi. Osmanlı ülkesine giden yol, Ahıska’dan geçiyordu. Bu bakımdan Ahıska, çok önemli bir stratejik noktada bulunuyordu.

Ahıska’nın düşüşünden sonra Rusların, İstanbul’a doğru, çok kısa zamanda 500 kilometrelik yol kat etmeleri de Ahıska’nın  kilit nokta  olduğunu ortaya koyuyor.

Rus kuvvetlerinin 1807, 1810 ve 1811′de Kafkasya’daki vahşiyane faaliyeti bilinmektedir. Onların bu faaliyeti sırasındaki Ahıska kuşatmaları sonuç vermemiş, kuşatmadan vazgeçerek geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

II. Mahmut devrinde 1826′da Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılmasıyla talimli asker yokluğu başlamış; Navarin Olayı ile de Osmanlı donanması tamamen yok edilmişti. Osmanlı Devleti’nin askerî gücü çok zayıftı; hatta yoktu denebilir. Bu fırsatı kaçırmayan Ruslar, tekrar Ahıska üzerine yürüdüler.

1827′de Paskeviç, Kafkasya Rus orduları başkumandanlığına tayin edildi. Paskeviç, “Eğer elinden gelirse ayağının altında ot bitmesine izin vermeyecek kadar zâlim birisiydi.”[26]

Ahıska, ekseriyeti Müslüman Türk olan 50.000 nüfuslu, zengin ve tabiî güzellikleriyle meşhur bir şehirdi. Üç kat suru, kudretli bir iç kalesiyle birlikte her evi âdeta bir kale gibiydi. Doğu Türkiye’nin Erzurum ve Trabzon’dan sonra en önemli şehriydi.[27]

Kendi mahallî liderleri tarafından yönetilen Ahıskalılar, çok savaşçı ve korkusuz, enerjik insanlar olarak ün salmışlardır. 17 Ağustosta Rus ordusu Ahıska şehri önlerine geldi. Şehirden beş altı kilometre uzaktaki garnizon, Ruslarla iki gün süren kanlı çarpışmalar yaptı. Burada üstün gelen Rus kuvvetleri, Ahıska’yı kuşatmaya başladılar. Rusların gelmesini dört gözle bekleyen Yahudi ve Ermeni azınlığı saymazsak geriye kalan Müslüman halk, cesur ve savaşçı insanlardan oluşuyordu. Bunlar, kadınları da dahil olmak üzere, hayatlarını, evlerini ve mallarını sonuna kadar savunmaya kararlıydılar. Bu insanlar, Ruslara gülerek kendilerine olan güvenlerini şu şekilde açığa vuruyorlardı: “Siz gök yüzündeki ay’ı Ahıska’nın câmisindeki hilâlden  çok daha kolaylıkla sökebilirsiniz!” 

 “Ruslar, 28 Ağustosta sabaha karşı ânî bir hücuma geçtiler. Şehir toplarla dövüldü. Çevredeki binalar ateşe verildi. Her tarafa yangın paçavraları atarak şehrin evlerini yakmaya başladılar. Genç ihtiyar şehir halkı büyük bir cesaretle savaştılar. Kadınlar canlı olarak Rusların eline geçmektense yanan binalara dalarak canlı canlı yanmayı tercih ediyorlardı. Bir câmide toplanan yüzlerce insan diri diri yakıldı. Rus askerleri bu kahramanca mücadeleyi sindiremiyor, ele geçirdikleri insanı çocuk dahi olsa acımasızca öldürüyorlardı.”[28]

Bu çetin muharebeler sonucunda Ahıska şehri, 28 Ağustos 1828 sabahı Rusların eline düştü. Paskieviç’in adı, halk arasında lanetle anıldı. Şehir yağmalandı. Kütüphaneleri Tiflis ve Petersburg’a taşındı. Bu kanlı savaşta Gürcüler de aktif olarak Rusların safında yer almaktaydı. Hatta Doğubayazıt Rusların eline geçince, şehrin kütüphanesini yağmalayan Gürcü asıllı Rus kumandanı Çavçavadze idi.[29]

Ahıska’dan sonra Ardahan ve Azgur da alındı. Eylül ayında Ahıska/Çıldır Eyaleti toprakları Rusların eline geçmiş oluyordu.

1829 yılı kışında Acaralılar, büyük bir kuvvetle Ahıska üzerine yürüyerek şehri kuşattılar. Diğer bir Acara kuvveti de Karadeniz sahili taraflarında Ruslara karşı harekâta girişti ve bozguna uğrattı. Tekrar güç toplayarak birkaç koldan saldırıya geçen Ruslar, Acara’da Hula civarında birkaç köyü ateşe vererek geri çekildiler. Ahıska’ya giden yolu bekleyen Acaralılar, Rus kuvvetlerini çevirdiler. Ruslar, burada büyük kayıplar vererek kaçtılar. Ne yazık ki Acaralılar düşmanı takip işini gevşetip, elde edilen ganimeti paylaşma derdine düşünce, fırsatı iyi değerlendiren Ruslar, Koblıyan yolu ile Ahıska’ya ulaştılar. Böylece Acaralıların Ahıska’yı kurtarma girişimi sonuçsuz kaldı.[30]

1828 yılında Rus esaretine düşünceye kadar tam 250 sene boyunca, Osmanlı’nın Çıldır Eyaleti merkezi olan Ahıskaşehrine, birer sancak olarak şu yerler bağlı idi:

Bedre, Azgur, Ahılkelek, Hırtız, Cecerek, Ahıska, Altunkale (Koblıyan), Acara (Bu sekiz sancak 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’yla Ruslara bırakılmıştır, bugün Gürcistan’dadır); Maçahel (Bugün bir kısmı Acara’da), Livana (Artvin), Yusufeli, Ardanuç, İmerhev, Şavşat (Bu sancaklar bugün Artvin ilimizdedir), Oltu, Narman, Kamhıs (Bunlar şimdi Erzurum’da); Posof, Ardahan, Çıldır, Göle (Bunlar da şimdi Ardahan ilimizdedir).

Çıldır Eyaletinin merkezi Ahıska halkının bir kısmı Anadolu’ya göç etmiş, göç etmeyenler de 1944 sürgününe kadar bu bölgede yaşamışlardır.

1828 Osmanlı-Rus savaşlarında, Osmanlı tebaası olan Ermeniler, Rus kuvvetlerinin yanında, eski komşularına karşı savaşmışlardır. Ruslar, tarih boyunca bu kandırılmaya müsait halkı, kendi emelleri uğrunda kullanmıştır. Şu ifadeler, batılı bir tarihçiye aittir: “Tamamen politik sebepler yüzünden Paskieviç, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin umut ve hırslarını en üst dereceye kadar cesaretlendirerek teşvik etti. Sonunda öyle bir durum ortaya çıktı ki, daha önceleri Türk komşuları ve yöneticileriyle uyum içinde bulunan bu insanlar, onlara karşı cephe aldılar. Türklere karşı yaptıklarından sonra onlardan korkan Ermeniler, kitleler hâlinde Ruslarla birlikte gitmek istiyorlardı. 1829 Edirne Antlaşması gereğince Rus ordusu geri çekilirken, 90.000 kadar Ermeni de onu izliyordu.[31]

14 Eylül 1829 tarihinde Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması gereğince -savaş tazminatı yerine- Ahıska ve Ahılkelek Ruslara verilmiş; Kars ve Ardahan’dan itibaren diğer topraklar Osmanlılara bırakılmıştı. Böylece Ahıska’nın karanlık devri de başlamış oluyordu.

 

5.      Esaret yılları

Kudüs’teki kutsal yerler meselesini bahane eden Rusların, 3 Temmuz 1853 tarihinde, Osmanlı topraklarına saldırmasıyla yeni bir Osmanlı-Rus savaşı başladı. Tarihe Kırım Harbi adıyla geçen bu savaş sırasında Osmanlı Devleti, Rumeli, Anadolu ve Batum cephelerinde Ruslarla savaştı.[32]

Batum cephesinde, yerli ahalinin de desteğiyle Ruslara karşı açık bir üstünlük sağlandı. Ardahan Kumandanı Ali Rıza Paşa, Posof’ta yerleşmiş olan Ahıskalı muhacir öncülerin de desteğini alarak Ahıska üzerine yürüdü. 5 Kasım 1853 tarihinde Türk kuvvetleri, Rusları püskürttü. Türk askeri, Vale’de ahali tarafından sevinçle karşılandı. Ne yazık ki, bu cephedeki savaş, başlangıçtaki gibi devam etmedi. 19 Kasımda, Azgur Boğazı’nı tutmaya çalışan kuvvetlerimiz bozuldu. Ahıska’ya doğru ilerleyen Rus kuvvetleri, 26 Kasımda Suhlis köyü yakınında Ardahan tümenini de bozdu. Ahıska Bozgunu diye anılan bu mağlûbiyetten sonra askerlerimiz dağınık hâlde Ardahan’a çekildi.

Sonu hüsranla biten ve kısa süren bu Ahıska sevincinden sonra Ruslar, “Türklerin gelişine sevinip yardımda bulundunuz!” diye katliâmlar yaptı, ahalinin mallarını yağmaladılar. Ruslar, aynı sebeple, böyle bir vahşeti 1915 yılında Ardahan’da da gerçekleştireceklerdi.[33]

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Ayastefanos/Yeşilköy Antlaşması’yla Kars, Ardahan ve Batum, savaş tazminatı yerine Ruslara bırakılınca, Ahıska da, bizden uzaklarda kalmış oldu.

Ahıska ve çevresinin Çarlık Rusya’sı işgalinde geçen doksan yıllık hayatı, zulümlerle doludur. Halkın bir kısmı Türkiye’ye göç etmiş, Ağrı, Muş, Çorum, Hatay ve Bursa yörelerinde yerleşmiştir. Onların yerlerine ise Rus, Gürcü, Ermeni ve Yahudiler iskân edilmiştir. Orada kalanlar, Rus mezâlimi altında yaşamaya devam etmişler, her yönden geri bırakılmış hatta askere bile alınmamışlardır.

Rus işgal yıllarında halkın eğitim ihtiyaçlarına önem verilmiyordu. Köy mollalarının, sadece yüzünden Kur’an okumayı öğretmesine müsaade ediliyordu. Asgâri  dîni bilgiler seviyesinde eğitim yapılıyordu. Böylece, kitap, gazete gibi iletişim araçlarından habersiz kalan halk, dünyada olup bitenleri, Sibirya’ya sürgüne gidip gelenlerden öğreniyordu.

Çar hükûmeti, Müslüman halkı askere almıyor, onun yerine 40 manat para alıyordu. Silâh kullanmasını ve askerlik mesleğini bilmeyen insanlar, sonraki yıllarda vuku bulan savaşlarda, bunun acısını çok çekmiştir. Çar idaresi, halktan az vergi alır, askere götürmez ve iyi davranır görünürdü. Diğer yandan dinî ve etnik farklılıkları daima canlı tutarak, çağdaş gelişmelerden uzak tuttuğu bölge halkını birbirine düşman etmiştir. Günümüze kadar sürüp giden Türk-Ermeni, Gürcü ve diğer kavimlerin devamlı sürtüşmeleri, Rusların iki yüz yıldan beri yürüttükleri faaliyetin neticesidir.

Ruslar, 1915 yılında, Türk ordusuna yardım ettikleri gerekçesiyle, Ardahan ve çevresindeki halkı büyük bir katliâma tâbi tuttular. Ahıskalı ünlü gazeteci Ömer Faik’in çabasıyla harekete geçen Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, bölgeye bir hey’et gönderdi. Bu hey’ete Dr. Hüsrev Sultanoğlu başkanlık ediyordu. O, Ardahan’dan Bakü’ye gönderdiği yazıda: “Müslüman memleketinde insan oğlu görünmüyor. Yalnız birkaç köyden beş altı yüz kadın ve çocuk yığıldı. Bunların içinde altı adam vardı ki, onlar da elden ayaktan düşmüş ihtiyarlardı.[34]

Bölgede 1914-1918 yıllarında cereyan eden Ermeni Taşnaksutyon hareketini anlatan kitabın yazarı A. Lalayan, “Taşnak kuvvetleri tarafından ele geçirilen Türk köyleri, bütün canlı insanlardan temizleniyor ve harabeye çevriliyordu.” demektedir. Ardahan ve Kars civarında yaşanan olayların gayriinsanî bir karakter taşıdığı ve bu hareketin bir Haçlı yürüyüşüne çevrildiği ifade edilmektedir.[35]

15 Kasım 1917 tarihinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın iştirakiyle Tiflis’te Maverayi Kafkas/Seym Hükûmeti kuruldu. Bu hükûmetin bakanlarının çoğu, Gürcü ve Ermenilerden meydana geliyordu.

Birinci Dünya Savaşı, Ahıska Türklerinin ana vatana kavuşma umutlarını güçlendirmiştir. Bu ümitler halk şairlerini de coşturmuş, bu savaşın kurtuluş olması dileğiyle destanlar yazmışlardır.

Rusya’daki 1917 Komünist ihtilâlinin getirdiği “oto determinasyon” hakkından yararlanan Ahıska Türkleri, 1918 nisanında Türkiye’ye katılma kararı aldılar ve bu kararı resmî bir müracaatla Osmanlı Devleti’ne ilettiler. Bu müracat, 4 Haziran 198′de yapılan Batum Antlaşması’nda Gürcistan Cumhuriyeti tarafından kabul edildi. Böylece Türkiye, daha önce kaybedilen topraklarına kavuşarak 1828′deki sınırına ulaştı.

Halit Paşa kumandasındaki Türk askeri Ahıska’ya girdi. Halk teşkilâtlandı ve Ömer Faik Bey başkanlığında geçici idare teşkil edildi.

30 Ekim 1918′de imzalanan Mondros Mütarekesiyle ordumuz 1914 sınırına çekilince bölge, Ermeni ve Gürcülerin işgaline uğradı. Ahıska ve Posof köylerinde katliamlar yapıldı.

Ahıska ve çevresi, Kars’ta kurulan Millî Şura Hükûmeti’ne katıldı. Bölge halkı, bir yandan da, mahallî önder -Kıpçak Atabekleri neslindenOsman Server Atabek‘in önderliğinde, işgalci Gürcü kuvvetleriyle mücadeleye başladı. General Kvinitatze komutasındaki nizamî Gürcü ordusu, Azgur Boğazı doğusuna (asıl Gürcistan’a) sürüldü.

Kars’tan hareketle Batum üzerinden İstanbul’a gitmekte olan Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir, 6 Kasım 1918′de Ahıska’ya geldi. Hatıralarında, Gürcülerin düşmanlığından endişe eden halkın yeis ve teessür içinde olduğunu anlatarak onları tesellî ettiğinden bahseder. Karabekir, Ahıska’yı ve Ahıskalıları şöyle anlatır: “Eşraftan bir Türk’ün hanesinde kaldık. Bütün bu havali eşrafı tahsil görmüş, evleri, kendileri medenî bir hâlde.[36]

Kars’taki Şura Hükûmetinin İngilizler tarafından yıkılmasıyla Ermeniler ve Gürcüler de işgale giriştiler.

Ne yazık ki 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması, Batum’la birlikte Ahıska’yı da yeniden anayurttan ayırdı.

Bugün, Gürcistan siyasî yapısı içinde muhtar bir cumhuriyet olarak yer alan Acara’nın tarihi, Ruslara ve Gürcülere karşı verilen şanlı mücadelelerle doludur. Hiçbir zaman askerî güçle buraları ele geçiremeyen Ruslar, 1878 yılında yapılan Berlin  Antlaşmasıyla Osmanlı Devletinden savaş tazminatı yerine, buraları koparmıştır. 1918′de tekrar anavatana kavuşan, Misak-ı Millî sınırları içinde alan ve ilk TBMM’ye beş mebus gönderen Batum-Acara, 1921 tarihinde yapılan Moskova Antlaşması’yla tekrar sınırlarımızın dışında kalmıştır. Buradaki asimilasyonun tarihi hayli eskiye gider.

Batum-Acara bölgesine en azından muhtariyet verilirken, Ahıska ve çevresine böyle bir imtiyaz dahi verilmeyerek Sovyet Gürcistan’ına terk edilmiştir.[37]

Devam eden mücadelede Bolşevik kuvvetler galip geldi ve 25 Şubat 1921′de Gürcistan da Sovyetler Birliği’ne katıldı.

 

6.      Zor yıllar ve sürgün

Çarlık Rusyası dönemindeki baskı ve zulümler Sovyet Gürcistan’ı döneminde de devam etti. Onlar hem Rus, hem de Gürcü mezâlimi ile karşı karşıya kaldılar. Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedeli ağırlaşmaya başladı. Bu baskı, Stalin zamanında en yüksek noktaya çıktı. Ahıska Türklerinin önde gelen aydınları, çeşitli düzme suçlarla tutuklanıp ya öldürüldüler, yahut da sürüldüler.

Masum insanlar için düzme suçlar icat ediliyordu: Türkçülük, Kemalistlik ve Türkiye taraftarlığı hattaTroçkistlik!

Bu yıllar aynı zamanda Gürcü şovenizminin azgınlaştığı bir zamandı. Birçok Türk’ün soyadı değiştirildi: Paşaoğlu,Paşaladze; Alioğlu, Alidze; Dadaşoğlu, Dadaşidze; Zeyneloğlu, Zenişvili

1938 Sovyet anayasasının kabulünden sonra Ahıskalıların bir kısmını Azerbaycan milleti(!) diye yazdılar. Aynı yıl Ahıska ve çevresine sınır koruması adı altında on binlerce asker yerleştirildi. Bu, yakında çıkabilecek Türk-Sovyet savaşının hazırlıklarıymış!

II. Dünya Savaşı yıllarına kadar askere alınmayan Ahıska Türkleri, savaş başlayınca askere alınmaya başlandı. 40.000 civarında insan, Almanlarla savaşmak üzere silâh altına alınarak cepheye gönderildi. Geride kalan kadınlar ve yaşlılar da, Ahıska-Borcom  demiryolu inşaatında çalıştırıldılar. Bu hat 1944 ekiminde tamamlandı. Ahıskalılar, kendilerini vatana hasret bırakacak trenlerin yolunu, kendi elleriyle yapmışlardı!

15 Kasım 1944 tarihi, yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de kara sayfasıdır. Zira bu tarih, bir kış gecesi 200′den fazla köy ve kasabada yaşayan binlerce insan, birkaç saat içinde ocağından sökülerek yük ve hayvan vagonlarında, Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Sürgün edilenlerin birçoğu yollarda öldü. Sağ kalanlar da, ata vatanından ebedî ayrılığa mahkûm edildiler.

Yıllarca dünya kamuoyundan gizlenen sürgünün belgeleri bugün artık sır değil. 31 Temmuz 1944 tarihli “Devlet Savunma Komitesi”nin gizli kaydıyla kaleme alınan kararının altında Gürcü diktatörü Stalin’in imzası bulunmaktadır.

Bu karar: “Ahıska, Adigen, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarıyle Acaristan Özerk SSC’den Türk, Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 86.000 kişiden meydana gelen 16.700 hanelik nüfustan, 40.000′i Kazakistan SSC’ye, 30.000′i Özbekistan SSC’ye ve 16.000′i de Kırgızistan’a tahliye edilsin.” emriyle başlıyordu. Tahliyenin, SSCB Halk İçişleri Komiseri Beriya tarafından 1944 yılı kasım ayında gerçekleştirmesi isteniyordu.

Ahıska Türklerinin malı mülkü de buralara getirilerek iskân edilecek Gürcü ve Ermenilere peşkeş çekiliyordu. Bu hususta şu emirler veriliyordu: “Bölgeye iskân edilen çiftçilere sınır bölgesi için uygun görülmüş miktarlarda arsalar dağıtmak; buradan tahliye edilmiş nüfustan kalan kamu ve hususî bahçe ve bağları yedi yıl vadeli kredi şeklinde yeni gelenlere devretmek; bu bölgeye iskân edilen nüfusu 1945 yılında her türlü vergilerden muaf tutmak; iskân edilenlere Gürcistan Hükûmeti imkân ve fonları çerçevesinde ev hayvanları vermek; boşaltılan bölgeye yeni iskân edilecekleri parasız nakletmek. Taşınma masrafları Gürcistan Hükûmeti’ne özel olarak ayrılmış paralarla karşılanacaktır.[38]

Bu karar gereğince, 14 kasımı 15′ine bağlayan gece, Türk köyleri askerler tarafından kuşatıldı. Kapılar dövüldü. Birkaç saat içinde, küfür, tüfek ve dipçiklerle köy meydanlarına toplanan halk, kamyonlarla demiryolu boylarına getirilerek hayvan vagonlarına dolduruldu. İnsanlar, haftalar sürecek bir ölüm yolculuğuna çıkarıldılar. Gittikleri yerlerde yıllar sürecek  zorbalıklara ve acılara maruz kaldılar.

Sürgünü gerçekleştiren L. Beriya, 28 Kasım 1944 tarihli yazıyla, icraatını Stalin’e rapor ediyordu: “Türklerin, Kürtlerin ve Hemşenlilerin Gürcistan SSC sınır bölgesinden tahliye işlemleri tamamlanmıştır. Türkiye’nin sınıra yakın kısmındaki nüfusla akrabalık bağları bulunan söz konusu halkın önemli bir çoğunluğu kaçakçılık yapmakta olup muhaceret eğilimi gösteriyor ve Türkiye istihbarat makamları için casus angaje etme ve çete grupları oluşturma kaynağı teşkil ediyordu. Tahliye işlemlerine hazırlık tedbirleri bu yılın 20 Eylül gününden 15 Kasım gününe kadar alınmıştır. Nitekim tahliyeye tâbi tutulan kişilerin sınırı geçmesini önlemek için Türkiye ile devlet sınırımızın korunma ve gözetimi azami şekilde takviye edilerek kuvvetlendirilmiştir. Adigen, Aspinza, Ahıska, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarında tahliye işlemleri 15-18 Kasım; Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26 Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam  91.095 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilenleri taşıyan katarlar hareket hâlinde olup Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol almaktadırlar. Tahliye işlemleri düzenli ve olaysız bir şekilde tamamlanmıştır. Adı geçen sınır rayonlarına Gürcistan’ın toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 köylü hanesi iskân edilecektir.[39]

1944 sürgününün tahminî rakamları şöyledir:

Ahıska: 64 köy, 30.000; Adigön: 72 köy, 40.000; Aspinza: 59 köy, 35.000; Ahılkelek: 11 köy, 5.000; Bogdanovka: 2 köy, 5.000 olmak üzere 208 köyle birlikte toplam 115.000 kişi sürgüne gönderilmiştir.[40]

Beriya’nın sürgün raporunda tahliye edilen nüfus için verilen 91.000 rakamı doğru değildir. Ciddî kaynaklar, 1926 tarihli resmî rakamı 137.921 olarak vermektedir.[41] Sürgüne gönderilen insan sayısı, bu rakamın üzerinde olmalıdır. Sürgün sırasında cephede bulunan 40.000 kişiyi de bu rakama eklemek gerekir. Böylece sürgün insan sayısı, bir Alman dergisinin verdiği gibi 180.000 kişi olmalıdır.[42]

Ahıska Türklerinin sürgünü yıllarca gizli tutuldu. Batılı gözlemciler, ilk bilgi kaynağının MWD kaçağı Binbaşı Burlizky olduğunu; onun Balkarlar hariç bütün sürgünlerde aktif görev aldığını yazıyorlar. Yirmi beş yıla yakın bir zaman boyunca saklanan bu sürgün, haritacıları da yanıltmış olmalı ki, savaş sonrası haritalarında bile buralar, hâlâ Türklerle meskûn bölgeler olarak gösteriliyordu![43]

Stalin bu sürgünü, Kars ve Ardahan’ı Gürcistan’a ilhak etmek için bir hazırlık mahiyetinde gerçekleştirmiştir. Batılı gözlemciler de bu kanaattedir: “Onların sürgün sebebi, Sovyetlerin, Türkiye üzerine yapmayı düşündüğü bir saldırıda, stratejik önemi olan bu bölgeyi Türk unsurundan temizleme maksadıydı.[44] Nitekim Sovyet yönetimi, sürgünden hemen sonra bu talebini açığa vurmuş, iki Gürcü profesörüne sözde ilmî yazılar yayınlatmıştır. Stalin’in de bir Gürcü olduğu hesaba katılırsa sürgünün esas sebebinin bu olduğu söylenebilir.

Burada dikkati çeken bir diğer nokta da, bu bölgeden “Türk, Kürt ve Hemşinli” adı verilen bütün ahalinin sürülmesidir. Bu unsurlar, Türkiye taraftarı olduğundan, Stalin bunlara güvenmiyordu. Onları tehlike olarak görüyor, bu bölgeyi kendine göre güvenli hâle getirmek istiyordu.

Stalin, Ahıska Türklerini Orta Asya’ya sürerken onların Orta Asya Müslüman Türk boyları arasında eriyip gideceklerini, böylece tarihî kahramanlıkları, Rus askerî arşivlerini dolduran halkın tarihe karışıp gideceğini hesaplamıştı. Hâlbuki onlar dil, din, kültür ve geleneklerini bırakmadı, nerede yaşarsa yaşasın asimile olmadılar.[45]

Ahıska Türklerinin sürgününde, Ermeni faktörünü de unutmamalıyız. Zira, Türk-Rus savaşlarında Türk’e ihanet ettikten sonra, artık bu topraklarda kalamayacaklarını düşünen Ermeniler, Rus ordularının arkasına takılarak Anadolu’yu terk etmiş, Ruslar tarafından bu bölgelere iskân edilmişlerdi.[46] Günümüzde de bu bölgede önemli bir varlığa sahip olan Ermeni unsuru, önce özerklik, sonra da Ermenistan’a ilhak düşüncesiyle faaliyet yapmaktadır.

Ahıska Türklüğü, çok büyük acılar yaşadı. Sürgün yerlerinde, NKVD’nin sıkı kontrol rejimi altında yaşamaya başladılar. Bu ağır şartlarda, açlıktan ve soğuktan, 50.000 kişi öldü.[47]

Cephelerden çok uzaklarda olan Ahıska, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, bu savaştan en kötü hisseyi aldı. Rus-Alman savaşına yaklaşık 40.000 asker gönderen Ahıska’da ziraî işlerde çalışacak erkek kalmamıştı.[48] Sovyetler Birliği uğruna savaşan Ahıska Türklerinin 25.000 kadarı savaşta öldü.[49]

Savaştan dönen gaziler ve madalyalı kahramanlar, köylerine döndüklerinde ailelerini bulamadılar. Boş evlerde, kimsesiz sokaklarda akrabalarını aradılar! Onların sürgüne gönderildiklerini öğrenince, Orta Asya yollarına düştüler. Bu çile de yıllarca sürdü. Birçoğu aradıkları yakınlarına hiç kavuşamadılar.

Bu trajik olayın kahramanlarından biri Hatem Kurbanoğlu’dur. Onun yaşadığı uzun macerayı özetleyelim: “1916′da Aspinza’nın Van köyünde doğdu. Pedagoji Enstitüsünü bitirip öğretmen oldu. Nişanlandı. Düğüne bir hafta kala 1939′un karakışında askere çağrıldı. Savaşın en çetin safhalarına katıldı, yaralandı. Birçok madalya aldı. Savaş bittikten bir yıl sonra 1946′da terhis edildi. Son iki yıl boyunca evinden haber alamamıştı. Sürgünden haberi yoktu. Tiflis’e geldiğinde, “Bölgede karışıklık var!” denilerek Ahıska’ya bırakılmadı. Sürgün haberini aldı. Orta Asya’da aylarca ailesini aradı. Nihayet buldu ve bollukta nasip olmayan düğün, sürgünde, darlıkta yapıldı. Yeniden Rus dili tahsili yaptı. Öğretmen oldu. Çocuklarının, “Baba madem bu madalyaları kazanacak başarılar gösterdin, niçin sizi sürdüler?” sorularına cevap veremedi. 1987′de emekliye ayrıldı. Kazakistan’da Çimkent’te yaşayan Kurbanoğlu ailesi, ölmeden önce vatana dönmek istiyor.[50]

1956 yılına kadar hiçbir Ahıskalı oturduğu köyü terk edemez, akrabasını görmek için komşu köye bile gidemezdi!

Stalin’in sürgüne gönderdiği Karaçay, Balkar, Çeçen, İnguş ve Kalmuk gibi Kafkasya halkları, Komünist Partisi’nin XX. Kongresinden sonra ana yurtlarına dönme izni aldılar. Kırım Türkleri ile Ahıska Türklerine dönüş izni çıkmadığı gibi eski vatanlarını ziyaret etmeleri de yasaklandı.

31 Ekim 1956′da Yüksek Sovyet, gizli polis teşkilâtının kontrolünde devam eden sıkı rejim şartlarını kaldırdı. Fakat yurda dönüş izni vermedi. Ellerinden alınan malları da iade edilmedi.

Ahıska Türklerinin temsilcileri, 1957′de Moskova’ya gelerek vatana dönmek için ilk müracaatlarını yaptılar. Kendilerine, “Siz Azerîsiniz! O hâlde Azerbaycan’a dönebilirsiniz…” diye cevap verildi.[51] 1958′de, bazı aileler bunu kabul ederek, kendi vatanlarına yakın gördükleri Azerbaycan’a geldiler. Buradan Ahıska’ya geçmek kolay olur diye düşünüyorlardı.[52]

1964 Şubatında Taşkent’te yapılan Halk Kongresine diğer sürgün bölgelerinden de gelen 600 civarında delege katıldı. Burada  “Millî Hakların Müdafaası İçin Türk Birliği”  kuruldu. Başkanlığına da Enver Odabaşev seçildi. 1968 Nisanında Taşkent yakınlarındaki Yengiyol’da yapılan gösteri yüzünden yüzlerce kişi tutuklandı.

Ahıska Türklerinin sürgünü konusunda -açıkça olmasa da- yapılan ilk açıklama, SSCB Yüksek Prezidyumu’nun 30 Mayıs 1968 tarihli kararnamesidir. Böylece Stalin’in cinayetlerinden biri daha su yüzüne çıkmış oluyordu. Bu garip belgede, devletin kusurundan bahsedilmemekte, Sovyetlerin böyle bir meselesi yokmuş gibi bir üslûp kullanılmaktadır!

1968 Kasımında Sovyet KP Merkez Komitesi Sözcüsü B.P. Lakovlev, kendisine gelen Türk temsilci heyetine, vatanları olan Ahıska yöresine dönüşlerine müsaade edileceğini vaad etti. Bu vaade sevinerek Ahıska’ya hareket eden yüzlerce Türk ailesi, mahallî yöneticilerin engellemeleriyle karşılaştılar. Çalışma belgeleri verilmedi, askerlik problemi çıkarıldı ve taşınmak için vasıta verilmedi. Azerbaycan’dan gelenler de Gürcistan hududunda durduruldular. Eşyalarını bırakarak girenler de Gürcü idareciler tarafından sınır dışı edildiler.

Ahıska Türkleri vatana dönüş hareketinin lideri Enver Odabaşev, arkadaşları Muhlis Niyazov, İslâm Kerimov, T. İlyasov’la birlikte Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne müracaat ettiler.

2 Mayıs 1970′te “Biz Türküz!” diye başlayan bir beyannameyi açıkladılar. Bu beyannamede şu görüşlere yer veriliyordu: SSCB yetkili adli makamları ve Bakanlar Kurulu bir tahkikat yapmalı ve biz Türkleri sürgüne gönderenleri cezalandırmalıdır. Yüksek Sovyet Prezidyumu, Türklerin kendi yurtlarına iskân ve milletlerin mevcut determinant haklarını vererek, başkenti Ahıska olmak üzere bir Türk Muhtar Cumhuriyeti veya Özerk Vilâyeti kurulmasını kabul etmelidir. Sürgünden dolayı uğranılan zarar ziyan tazmin edilmelidir. Eğer bu talepler yerine getirilmeyecekse Türkiye’ye göç etmemize müsaade edilmelidir.[53]

Bu tebliğin yayınlanması çok önemlidir. Zira o güne kadar Batı âlemine ulaşan en aydınlatıcı belge budur. Ayrıca millî kimliklerini en açık şekilde dile getirmeleri de mühimdir. Şu var ki, Sovyet makamları bu tebliğe cevap vermemiştir.

Yine 1970 yılı içinde  vatana dönme teşebbüsleri, Gürcistan yetkililerince şiddetle engellenmiştir. O zamanın İçişleri Bakanı olan Eduard Şevardnadze yönetimi, Ahıska’ya dönmek üzere Tiflis’e gelen binlerce Ahıska Türkü’nü cop, basınçlı su vs. ile geri çevirmiştir.

1972 yılında hareketin yeni önderi Reşit Seyfatov, Sovyet KP Sekreteri Brejnev, BM Genel Sekreteri Waldheim ve Türkiye Başbakanı Ferit Melen’e müracaat etti. Bu müracaatlardan da yazık ki, sonuç alınamadı.

 

7. Fergana olayları ve yeni bir sürgün

1989 nisanında Özbekistan’ın Kuvazay kasabasında başlayan bir pazar kavgası, günden güne büyüyerek Ahıska Türklerinin yeni bir felâketine sebep oldu. Özbeklerle Ahıska Türkleri arasında cereyan eden kardeş kavgasında maalesef kan döküldü. Yüzlerce ölü ve yaralıdan sonra Ahıska Türkleri, yeniden vatana dönme yahut yeni vatan arama yoluna koyuldular.

Ahıska Türkleri, ana yurtları olan eski Türk topraklarını, kurbanlar vererek terk etmek zorunda kaldılar. Kendi dil, din, soy ve kan kardeşlerinden ayrılıp Rus askerlerinin himayesine sığındılar. Savaş uçaklarıyla Rusya’nın iç kesimlerine, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a taşındılar. 45 yıl öncesinin dehşetini yeniden yaşadılar. Üçüncü, hatta dördüncü  defa vatan değiştirmek, yurt edinmek, yuva kurmak zorunda kaldılar.[54]

Fergana olayları dünya basınında geniş yankılar yapmıştır. Alman Der Spiegel dergisinde “Her yer yanıyor!” başlığı kullanılmıştır.[55]

Ferganskaya Pravda gazetesi 23 Mayısta çıkan olaylara “Bir grup sokak serserisi”nin sebep olduğunu yazıyordu. [56]

Moskova’da çıkan Glasnost dergisi, olaylara geniş yer ayırmış ve 24 Mayısta Özbek gençlerin Ahıska Türklerinin oturduğu mahallelere saldırarak “24 saat içinde Özbekistan’ı terk etmeleri, aksi hâlde sonuçlara katlanmak zorunda kalacakları” tehdidinde bulunduklarını yazmış. Bu vahşete sebep olarak da, Ahıskalıların kendilerinden daha iyi şartlarda yaşamalarını göstermişler…

Sovyet Albayı Studenikin diyor ki, “Hükûmet, mahallî makamlar insanları kurtarmak için hiçbir şey yapmamıştır. Bu hadiselerin çıkacağı önceden belliydi. Çatışmaların çarşıda çilek yüzünden meydana geldiğini söylemek saçmadır ve bir devlet adamanın bunu dile getirmesi rezalettir”.[57]

Fergana’da meydana gelen olaylarda yüzlerce, binlerce ev, hatta köyler yakılıp yıkıldı. İş yerleri ve otomobiller zarar gördü. En korkuncu, canlar telef oldu, masum çocuklar vahşice öldürüldü hatta ırza tecavüz edildi.[58]

 

8.    Bugün

Bugün yarım milyon civarındaki Ahıska Türkü, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Sibirya ve Kuzey Kafkas ülkelerinde darmadağınık bir hâlde hayat mücadelesi vermektedirler.

1990′lardan itibaren Sovyetler Birliği çözüldü. Bugün, bağımsız bir devlet olan Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne söz verdiği hâlde sudan sebeplerle Ahıska Türklerinin vatana dönüşüne müsaade etmemektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan Ahıska Türklerinin Kabul ve İskânına Dair Kanun gereğince bir grup insan getirilerek Iğdır’a yerleştirilmiş, fakat bu küçük teveccüh, ıstırap çeken Ahıska Türklüğünün tarihî yarasını sarmağa yetmemiştir. Kendi imkânlarıyla Türkiye’ye gelip, şurada burada perişan vaziyette hayat mücadelesi veren birçok göçmen aile vardır. Bunların, ikamet, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik problemleri günden güne artmaktadır. Vatandaşlık işlemleri çok yavaş yürümektedir.

Türk ve dünya kamuoyu, bu toplumu artık görmelidir. Ahıska kapılarının açılması için gereken diplomatik çabalar ısrarla sürdürülmelidir. Öncelikle Türk devlet adamları, Ahıska bölgesinin tarihî ve jeopolitik durumunu öğrenmelidirler. Sonra da, Ahıska Türklerini ziyaret için dahi ülkeye bırakmayan Gürcistan’la ciddî görüşmeler yapılmalıdır. Devlet erkânımızın da bu mesele hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, meselenin çözümünü geciktirmektedir.

Ukrayna Hükûmeti, Kırım Türklerinin dönüşüne engel olmamaktadır. Gürcistan Hükûmeti de aynı insânî davranışı gösterebilmelidir.

 

9.      Ahıska meselesi ve Gürcistan

Ahıska Türkleri, Gürcü asıllı Sovyet diktatörü Stalin tarafından sürülmüştür. Sürgünün sebepleri üzerinde dururken Stalin’in Gürcülüğünün de hesaba katılması gerekir. Zira Gürcistan, bugün olduğu gibi, eskiden de Türkiye’nin kuzeydoğu topraklarında hak iddia etmekteydi. Stalin’i böyle bir karara yönelten amillerden biri de bu olmalıdır. Nitekim sürgünden hemen sonra Gürcü profesörleri bir beyanname yayınlayarak Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Tortum ve Bayburt ‘u istemişlerdir.[59]

Stalin’den sonra gelen Sovyet yöneticileri, Stalin mağduru halkları vatanına iade ederken, Gürcistan, Ahıska sürgünlerini kabul etmemekte ısrar etmiştir. O zamanlar komünist idareciler nasıl hareket ediyorlardıysa, bugünkü Gürcistan yönetimi ve aydınları da aynı, hatta daha seviyesiz iddia ve gerekçelerle bu mazlum insanlara vatan kapılarını kapalı tutmaktadır.

Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan’a, Ahıska Türkleri konusunun halledilmesi için belirli bir süre tanınmıştır. Gürcistan ise, onların Türk olmadığı, Mesh halkından olduğu, bu Meshlerin de aslında Gürcü etnik gruplarından biri olduğu iddiasıyla, Ahıska Türklerini vatana kabul etmek için Gürcü adı almalarını şart koşmaktadır. Bilim ve akıl dışı iddialarla ülke yönetimine yön veren N. Lomouri, M. Beridze, Ş. Lomsadze, N. Şengelia, G. Mamulia, E. Batiaşvili gibi şovenist aydınlar, bu düzme tezleri bıkıp usanmadan her vesileyle tekrar etmektedirler.[60]

Gürcüler bu faaliyetine birkaç cahili de âlet etmişlerdir. Tiflis Hısna Derneğinde toplanan birkaç meczup, Gürcülerin ortaya attığı bilim dışı tezleri Ahıska halkına ve dünya kamuoyuna kabul ettirme çabası içindedir. Hısnacılar, “Vatan hasretine son” yaygarasıyla, derneğe aidat adı altında paralar toplayarak zavallı halkı soydular.[61] Ahıska’ya dönebilmek için bu derneğe üye olmanın şart olduğu  yalanını uydurdular. Bu derneğin elebaşılarından Gozalaşvili soyadını alan Valeli Halil Ömeroğlu ile Barataşvili adını kullanan Udeli Kılara, düzme tezlerde Gürcülerle birlikte çalışmaktadırlar. Bu durum, asil ve mazlum Ahıska Türklerini kandırmaya yetmemekte, onları sadece üzmektedir.

Gürcü tezinin özeti şudur:

XII. yüzyılda Gürcistan’a gelen yüz binlerce Kıpçak Türkü, Hristiyanlaşmış, Gürcüleşmiş ve Kartvel/Gürcü toplumu içinde eriyip gitmiştir. Bölgede Türk varlığından söz edilemez. Türk denilen insanlar, Osmanlı fethiyle asimile edilmiş Gürcü unsurlarıdır. Dolayısıyla Ahıska Türkleri de Gürcü kökenlidir. Bunlar sürgünden önce Gürcüce konuşuyorlardı, sürgünde ana dillerini unuttular! Onlar, Gürcistan’a Türk olarak giremezler! Gürcü kimliğini kabul etmelidirler!

Yazımızın tarih kısmında yer verdiğimiz bilgiler ışığında bu iddiaların ciddîye alınır  tarafının olmadığı açıkça görülür. Büyük kitleler hâlinde bölgede yaşayan Türk unsurunun, bugün bile ülkede azınlık durumunda olan Gürcülerin içinde eridiğini iddia etmek, tarih kaynaklarını görmemek anlamına gelir. Şu var ki yukarıda isimlerini verdiğimiz Gürcü yazarları, hiçbir belge, bilgi ve kaynağa itibar etmeden, meseleye sadece Gürcücülük açısından bakmaktadırlar.

Gürcü aydınlarının ve devlet adamlarının gözden ırak tutmamaları gereken hususlar şunlardır: Ahıska Türkleri, sürgünden önce de Türkçe konuşuyordu, bugün de… Gürcü Türkologu S. Cikia da onların dili için, “Anadolu Türkçesinin Ahıska ağzı” ifadesini kullanmıştır. Osmanlı’nın bu bölgede asimile faaliyeti olsaydı, bugünkü Gürcü unsuru da asimile olmalıydı! Artık bu anlamsız tartışmayı bir kenara bırakmalıyız. Yüz binlerce insan kendini nasıl tarif ediyorsa, öyle anlamalı ve saygı gösterilmelidir.

Diğer taraftan sosyal, siyasî ve ekonomik meseleleri bulunan Gürcistan, bunlara yenilerini eklememelidir. Ahıska Türkleri, Gürcistan’dan bir şey istemiyor; şimdi boş ve harap durumdaki ata ocağına dönmek için izin istiyorlar.

Ahıska ve Ahılkelek’te kümelenen Ermeni unsuru, dün olduğu gibi, bugün de Gürcistan için bir problem teşkil etmektedir. Ermeniler, Gürcü parası kullanmamakta, Ermenistan’la ilişkilerini geliştirmektedirler. Bu topluluk, başkaları tarafından kolayca provoke edilebilmektedir. Bugün Ermenilerin Cavak Hareketi, bölgeyi Ermenistan’a bağlama çabası içindedir. Bölgedeki Rus-Ermeni ittifakının Gürcistan’a faydası değil, zararı olacaktır. Ahıska Türklerinin dönüşüyle Türkiye-Gürcistan dostluğunun daha da pekişeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

 

C. Bilim ve Kültür[62]

Ahıska, Osmanlı zamanında bir eyalet merkezi olduğu gibi aynı zamanda bilim ve kültür merkeziydi. Ahıska medreseleri şöhretliydi. Buralardan birçok din âlimi ve hoca yetişmişti. Bu âlimlerin birçoğu Ahıska’dan çıkmış, Kars, Erzurum ve İstanbul’a giderek, bu şehirlerin ilim âleminde hatırı sayılır yer tutmuşlardı. Ahıskalı birçok önemli şahsiyet, Osmanlı asker ve sivil bürokrasisinde yer almış, birçok vali, beylerbeyi, serasker hatta kapdanıderya yetişmiştir. Bunların bazılarına kitabımızın Ahıska Meşhurları başlıklı bölümünde işaret edilmiştir.

Ahıska bölgesinden kültür alanında yetişen önemli şahsiyetlerden ilk akla gelen Ömer Faik Numanzade’dir. Ömer Faik, İstanbul’da tahsil görmüş, Azerbaycan’da öğretmenlik yapmıştır. O, ünlü Molla Nasreddin dergisinin iki önemli isminden birisiydi. Ömer Faik, Stalin zamanında, 1937′de vahşî bir şekilde öldürülmüştür.

Bibinoğlu Ahmet Cevdet Bey, Rus kırgın ve zulümlerinde Kafkasya, Ahıska ve Ardahan havalisi Müslümanlarının yaralarını sarmaya çalışan Bakü İslâm Cemiyeti Hayriyesi’nin üyesi olarak hayırlı faaliyetlerde bulunmuş; Millî Azerbaycan Cumhuriyeti’nde de (1918-1920) bakan olarak görev yapmıştır. Azerbaycan’da ilk üniversitenin açılmasında önemli rol oynamıştır. Stalin devrinde, 1935 yılında, önce sürgüne gönderilmiş sonra da idam edilmiştir.

Kıpçak Atabekleri sülâlesinden olan Osman Server Atabek (1886-1962), Petersburg, Freiburg ve Breslav Üniversitelerinde okumuş, maden, ziraat, kadastro mühendisi ve hukukçuydu. Türk-Gürcü muharebelerinin unutulmaz kahramanı olup İstiklâl Madalyası sahibiydi. 5 Ocak 1922 tarihinde katıldığı TBMM’de Ardahan milletvekili olarak görev yaptı..

Bunlardan başka Azerbaycan millî eğitiminde rol oynayan Ahıskalı Efendizade Ailesinden yetişen birçok doktor, pedagog ve gazeteci vardır.

Kuzeydoğu Anadolu’daki âşıklık san’at ve geleneği, aynı derecede Ahıska’da da gelişmiştir. Bunlardan eserleri günümüze kadar gelen birçok âşık vardır. Elimizdeki belge ve bilgileri değerlendirerek bazılarının hayatı ve deyişlerini kitabımızın Ahıska Âşıkları başlıklı bölümünde veriyoruz.

Ahıska Türkleri, Türk kültürünü canlı olarak yaşatmaktadır. Onların, ev, mutfak, giyim, aile, düğün, bayram, yas, sünnet gibi maddî ve manevî kültür varlıkları, Ardahan, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Oltu ve Tortum bölgeleriyle aynı özellikleri taşımaktadır.


SÜRGÜNÜN 61. YILINDA AHISKA TÜRKLERİ

15 Kasım 1944 tarihinde Ahıska’dan sürülen Türkler, Kazakistan, kırgızistan ve Özbekistan’a gönderilmişti. Stalin’in ölümünden sonra, onun zamanında sürülen topluluklar vatanlarına dönmeye başladılar. Fakat Ahıska ve Kırım Türklerinin vatana dönüşüne müsaade edilmedi.

1956 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Kongresinde kabul edilen seyahat ve iskân serbestliğine dair kararnameden sonra -1958 yılında- bir kısım Ahıskalı Azerbaycan’a geldi. Burada bilhassa Mugan bölgesinde, Ahıska’daki köy adlarıyla yeni yerleşim birimleri kuruldu. Azerbaycan’a göçler devam etti. 1989 yılında Özbekistan’da cereyan eden Fergana olaylarını müteakip Azerbaycan yeni bir göç dalgasına sahne oldu. Bugün Azerbaycan’da tahminen 150.000 Ahıskalı yaşamaktadır.

Fergana olaylarından sonra işini gücünü ve evini barkını terk ederek Özbekistan’dan ayrılmak zorunda kalan Ahıskalılar, Rusya Federasyonu’nun Dağıstan, Kuzey Kafkasya ülkeleri, Krasnodar, Rostov-Don Ülkesi ve Tataristan bölgeleriyle Ukrayna’ya yerleştiler.

Çeçen sendromunun devam ettiği Rusya’da, Ahıska Türkleri umduklarını bulamadılar. Hüviyet cüzdanını taşıdıkları bu ülke, onlara vatan olmadı. Zira Rusya, Çeçen meselesiyle ilişki kurarak bütün Müslüman toplulukları potansiyel bir tehlike olarak görmektedir. Bunun en belirgin örneği Krasnodar’dır. Bu vilâyetin mahallî yönetimi, onları “kanun dışı mülteci” olarak nitelemekte ve buraları terk etmeye zorlamaktadır. Her türlü insanî haklardan mahrum bırakılan, can ve mal güvenliği olmayan Krasnodar’daki Ahıskalılar, her an bir tehlike bekleme korkusuyla yaşamaktadırlar.

Bu insanlar bir an evvel vatana dönmek istemektedirler. Vatana dönme ümidini kaybeden yüzlerce ailenin Türkiye’ye kabul edilme başvurusu tarafımızdan Türkiye Dışişleri makamlarına teslim edilmiş, herhangi bir cevap alınamamıştır.

Diğer taraftan ABD’nin Krasnodar Ahıskalılarından 5000 kişilik bir grubu Amerika’ya götürmesinin arkasındaki niyet ve maksat esrarını muhafaza etmektedir. Bu durum hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Orada kendileriyle görüşen Türkiye yetkililerinin, “Burayı vatan edininiz!” tavsiyesi, Ahıskalılar arasında infiale yol açmış, “Altmış yıldan beri Türkistan’ı vatan edinemeyen Ahıskalılar Amerika’yı nasıl vatan edinecekler?” diye sormuşlardır.

Ahıska Türkleri, Kuzey Kafkasya ülkelerinde de kendilerini emniyette hissetmemektedirler.

Ukrayna’daki Ahıskalılar da bu sürgünün ne zaman ve ne şekilde sona ereceğini merakla beklemektedirler.

Şu hususu açıkça belirtmeli ki ilk sürgün yerlerinden ayrılmak zorunda kalarak eski Sovyet coğrafyasına serpilen bu insanlar, vatandaşlık haklarından mahrum olarak kendi tahsil ve meslekleriyle ilgisi olmayan işlerde çalışarak hayat mücadelesi vermektedirler.

Kazakistan ve Kırgızistan’da yeni bir Fergana’nın yaşanması korkusu kendini hissettirmektedir.

Kısacası Ahıska Türkleri, bulundukları ülkelerde güven içinde değiller. Çünkü onlar ikinci sınıf insan olarak görülmektedir. Ufak tefek cemile gösterileri bu gerçeği değiştirmez.

Türkiye’yi temsilen o bölgelere giden yetkililerin, “Biz bütün Türk topluluklarının kendi bulundukları yerlerde yaşamasını istiyoruz, Türkiye’ye göçe karşıyız!” sözü ilk bakışta haklı ve doğru gibi görünse de, bu sözü söyleyenlerin Ahıska Türkleriyle ilgili bilgilerinin noksan olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bütün Türk toplulukları şu veya bu şekilde kendi vatanlarında yaşamaktadır. Ahıska Türkleri ise sürgün yaşayan tek halktır. Bunlara, bulunduğunuz yerde yaşayın demek, sürgün hayatına devam edin demek değil mi?

Türkiye, Ahıska Türklerine bazı yardım programları geliştirmekle israftan başka bir şey yapmamaktadır. Bilhassa Azerbaycan’da görülen bu yardımlar, hem Ahıskalılarla yerli ahalinin arasına husumet sokmuş hem de derde şifa olmamıştır. Bu yardımlar kısmî bir fayda sağlasa da sürgün halkın tarihî yarasını sarmaktan uzaktır. Hele bol keseden vaadlerde bulunup sonra söylediklerini unutanlar, bu insanların Türkiye sevgisine gölge düşürmekte, duyulan güveni yıkmakta ve ümitlerin kırılmasına sebep olmaktadır.

1992 yılında kabul edilen 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun da sessizce akamete uğratılmış, uygulanmaz hâle getirilmiştir. Birkaç senede bir verilen ikamet izinleri, herkesi canından bezdirmiş, birtakım insan kirlenmelerine yol açmıştır.

Sürgünün bir tek çaresi vardır: O da sürgün hayatının sona erdirilmesidir!

Türkiye’nin yapması gerekenler şunlardır:

1.    Türkiye, sürgün halkın vatana dönüşü konusunda Avrupa Konseyi sürecine daha etkili bir şekilde katılmalı, bu arada Gürcistan’la ikili görüşmelere başlamalıdır. 1999 yılında başlayan Avrupa Konseyi sürecinin 2011 yılına kadar uzatılması, hiçbir gerekçeyle savunulamaz. Bu belirsizlik süresinin uzatılması, bugüne kadar çekilenler yetmiyormuş gibi sürgün halkın her yönden zarar görmesine, hatta eriyip yok olmasına yol açacağı düşünülmelidir. Dolayısıyla vatana dönüş hareketinin mümkün olan en kısa sürede başlaması için gayret sarf etmelidir.

2.    Sürgün halkın yaşadığı yerlerde onları kaderleriyle baş başa bırakmamak, sosyal, kültürel ve psikolojik destek vermelidir.

3.    Türk Dünyası Öğrenci Projesinde Ahıskalı gençlere biraz daha cömert davranmalı, hiç olmazsa kullanılmayan kontenjanları onlara tahsis etmelidir.

4.    Almanya, Sovyetler Birliği’nden gelen Almanlarla ne şekilde ilgilenmişse, Türkiye de bu modeli örnek alarak yurdumuza gelen Ahıska Türkleriyle o şekilde ilgilenmelidir.

5.    Türkiye, Ahılkelek dağları üzerinden Ermeni emellerine hizmet edecek olan Kars-Tiflis demiryolunu behemahal Ardahan üzerinden geçirmelidir. Buradan geçecek demiryolu, Posof sınırına kadar uzanan Gürcistan demiryoluyla oracıkta birleşecektir. Bu demiryolu hem Ardahan ve Artvin bölgesini şenlendirecek hem de Ahıska’yı Türkiye demiryolu şebekesine bağlayacaktır. Bu, aynı zamanda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına paralel bir yol olması bakımından da önemlidir.

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘ne imza atan ve 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne taahhütte bulunan Gürcistan’ın bir an evvel bu meseleyi lâyıkıyla ele alması için Türkiye’nin etkili girişimine ihtiyaç vardır. 2005 yılının sonuna doğru görülen manzara, meselenin sadece Avrupa Konseyi’ne havale edilmiş olduğunu göstermektedir. Gürcistan da yıllardan beri bu meselenin çözümü için çalışıyor görünmektedir. Birtakım toplantılar, plân ve programlar yapılmakta, fakat yıllar geçmesine rağmen ümit verici bir gelişme görülmemektedir.

Gürcistan’da iktidarlar meselenin insanca çözümünden yana görünmekle birlikte muhalefet her zaman aleyhte tezler ileri sürmektedir. İki yüz yıldan beri ülkeye hakim olan Rus unsurundan miras kaldığı bilinen bu anlayışı terk etmek gerekir. Gürcistan muhalefeti, gerçekten vatanseverlik endişesiyle hareket ediyorsa, öncelikle bölgenin etnik yapısının hesabını doğru yapmalıdır. Ahılkelek merkezli Ermeni hareketinin ve Gürcistan’daki Ermeni kilisesinin niyetlerini bildiklerini zannediyoruz. Zaten bir azınlıklar ülkesi olan Gürcistan’da, peşin bir önyargıyla Ahıskalıları problem olarak görmek çok yanlıştır. Aksine onların, bölge barışının tesisinde çok yerinde bir denge unsuru olacağından şüphe etmemelidir.

Gürcistan, Ahıska’nın kadim ahalisinin bölgeye dönmesinden tedirgin değil aksine memnun olmalıdır. Türkiye’nin batı sınırında Yunanistan ve Bulgaristan Türkleri örneği ile Ahıskalılarla aynı kaderi yaşamış olan Kırım Türklerinin vatana dönüşünde Ukrayna örneğini iyi görmelidir. Boru hatları ve demiryollarıyla birbirine bağlanan Türkiye ile Gürcistan’ın dostluğu ancak bu şekilde pekişecektir. Aksi takdirde kanayan Ahıska yarası, bu dostluğu gölgeleyecektir. Bu açıdan bakıldığında Gürcistan muhalefetinin hangi amaca hizmet ettiği hususunda tereddütler ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin hiçbir dostluğu esirgemediği bu ülke, sosyal, siyasî ve ekonomik bahanelerle, bu yaranın sarılması yönünde kayda değer adımlar atmammaktadır. Avrupa Konseyi’nin ısrarlı takibi sonunda son zamanlarda meseleyi yeniden ele alan Gürcistan, bu defa birtakım şartlar ileri sürmekte; bu şartları bazen açık bazen de kapalı olarak belirtmektedir. Bir kere sürgün halkı Türk olarak tarif etmemekte, onları Gürcü-Meshet olarak zikretmektedir. Ahıskalıların sürgün öncesi yaşamakta oldukları yerlere değil de Gürcistan’ın herhangi bir yerine yerleştirmeyi tasarlamaktadır.

Halbuki bu halk tarihte Türk’tü, sürgüne gönderilirken de belgelere Türk olarak geçmişti. Bugün onlara kimlik değiştirmeyi teklif etmenin bir izahı olabilir mi?

15 Nisan 2005 tarihli Novosti-Gruziya Haber Ajansının Tiflis kaynaklı ve “Грузия предлагает изменить термин «турки-месхетинцы» на «грузинские месхетинцы” (Gürcistan, “Mesheti Türkleri” kavramının “Gürcü Meshetileri” olarak değiştirilmesini teklif ediyor.) başlıklı haberinde Gürcü Hükümet Komisyonu Başkanı, Devlet Bakanı Georgiy Haindrava ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terri Devis’in görüşmesinden bahisle, Mesheti Türkleri” kavramının “Gürcü Meshetileri” olarak değiştirilmesinde mutabık kaldılar.” denilmektedir. Sayın M. Saakaşvili tarafından imzalanan 29 Kasım 2004 tarih ve 1052 Sayılı Gürcistan Cumhuriyeti Kararnamesiyle, Ahıskalıların vatana dönüşüyle ilgilenmek üzere kurulan komisyonun görev dağılımı yapılmış; aslı Gürcüce olan bu  kararname metninde sürgün halktanMeshler olarak söz edilmiştir. Bu kararnamenin Rusça tercüme metninde ise parantez içinde Türk Meshleri ibaresine yer verilmiştir ki bunun da bir tuzak/hile olma ihtimali akla gelmektedir.

Söz konusu haberlerde yer alan Gürcistan Hükûmetinin resmî görüşü, 1944 yılında çıkarılan sürgün kararnamesinde ve SSCB kayıtlarında da kullanılan Türk adını reddetmektedir. Bunca çile çeken Ahıskalıların, millî kimlik tartışmasını kabul etmeleri beklenemez. Sürgün kararnamesinde Türk olarak belirtilen Ahıska ahalisinin yine aynı adla, sürgün öncesi yaşadıkları yerlere iadesinden tabiî bir şey olamaz. Fakat Gürcistan yetkilileri, bu konuda da kabule şayan olmayan birtakım söz oyunlarına başvurmukta ve zaman konusunda da ayak sürümektedirler.

Ahıskalılar, bu kadar sürgün ve kırgına rağmen millî kimlik ve ata yurtları hususunda taviz vermek istememekte, “Biz Türküz, sürgünden önceki vatanımıza dönmek, viran yurdumuzu şenlendirmek istiyoruz, başka bir emelimiz yoktur.” demektedirler.


Ahıska

Bir gül mevsiminde seyrine gittim,
Hani goncan hani gülün Ahıska?
Baktıkça hâline kahroldum bittim;
Korlanır mı bir gün külün Ahıska?

Güneş orda batmış, ay orda batmış,
O altın sabahlar uykuya yatmış,
Âşıklar kopuzu elinden atmış,
Tutulmuş söylemez dilin Ahıska.

Evlâdın ağulu şerbetler içmiş
Seyranın düğünün devranı geçmiş,
Yuvalar bozulmuş turnalar uçmuş,
Bulanmış ırmağın gölün Ahıska.

Dirliğin düzenin oban bozulmuş,
Yazık alın yazın böyle yazılmış,
Kavim kardaşından bağın çözülmüş,
Yaman esmiş kara yelin Ahıska.

Hani müezzinin hani minaren?
Şerha şerha olmuş kanıyor yaren,
Ayağa kalkmaya yok mudur çaren?
Doğrulur mu acep belin Ahıska?…[63]

 Yunus ZEYREK


[1] M. Brosset, Histoire de la Géorgie-1 Partie, S.-Pétersbourg 1849, s. 33-34.

[2] İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya, İstanbul 1958, s. 157-158.

[3] A. Zeki Velidî Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1981, s. 410.

[4] M. Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, Ankara 1992,  s. 113.

[5] Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Şairi Nizamî, Ankara 1951, s. 189.

[6] Akdes Nimet Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1972; Togan, Giriş; Kırzıoğlu, Kıpçaklar.

[7] Yunus Zeyrek, Posof’un Çizgileri, Ankara 2004.

[8] Brosset, age,  s. 33.

[9] Brosset, age, s. 33.

[10] Marr N. et Briere, M., La Langue Georgienne, Paris 1931, s. 615.

[11] N. Berdzenişvili- S. Canaşia, Gürcüstan Tarihi (Çev. H. Hayrioğlu), İstanbul 2000, s. 142 vd.

[12] Berdzenişvili -Canaşia, age. s. 180; Kırzıoğlu, Kıpçaklar, s. 148 vd.

[13] S. Cikia, Defter-i Mufassal-i Vilâyet-i Gürcistan, Tibilisi 1947.

[14] Kırzıoğlu, Kıpçaklar, s. X.

[15] Kurat, Akdes Nimet, Türk Kavimleri ve Devletleri, s. 83-84.

[16] Y. Zeyrek, Tarih-i Osman Paşa, Ankara 2001.

[17] Y. Zeyrek, age.

[18] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1982, C. 3, s. 59;

İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 3, İstanbul 1950, s . 23, 64.

[19] Joseph-Purgstall Hammer, Geschichte Des Osmanischen Reiches, B. 4, Graz 1963, s. 67.

[20] Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, Ankara 1998, s. 386.

[21] Otar Miminoşvili, Gürcüstan’da Etnografik Yolculuk, Çev. H. Özkan, İstanbul 1999, s. 97.

[22] Tafsilât ve cevaplar için bkz. Yunus Zeyrek, Acaristan ve Acarlar, Ankara 2001.

[23] Evliya Çelebî Seyahatnamesi, C. II, İlk tab’ı, Dersaadet 1214 (İstanbul 1898).

[24] Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s. 4, 249.

[25] Robert Conquest, Stalins Völker Mord (The Nation Killers), Wien 1974, s. 42.

[26] John F. Baddeley, Rusların Kafkasya’yı İstilâsı ve Şeyh Şamil,  (Çev. S. Özden), İstanbul 1989, s. 197.

[27] W. E. D Allen, Kafkas Harekâtı- 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara 1966, s. 24;

Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul 1953, s. 549;

[28] Baddeley, age, s. 202-203.

[29] Baddeley, age, s. 204.

[30] Baddeley, age, s. 210.

[31] Baddeley, age, s. 221-222.

[32] Kırzıoğlu, 1855 Kars Zaferi, İstanbul 1953, s. 33.

[33] Kırzıoğlu, age, s. 63-70.

[34] Şamil Gurbanov, Ömer Faik Ne’manzade, Bakı 1992, s. 104-105.

[35] Gurbanov, age,  s. 105.

[36] Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul 1953, s. 5-6.

[37] Tafsilat için bkz. Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara 2001.

[38] Zeyrek, age, s. 53-56.

[39] Zeyrek, age, s.57-58.

[40] Asif Hacılı, Geribem Bu Vetende-Ahıska Türklerinin Etnik Medeniyeti, Bakı 1992, s. 25.

[41] Ann Sheehy, The Crimean Tatars, Volga Germans and Meskhetians, Minority Rights Group, Report No.6,  Munich1973.

[42] Der Spiegel, Nr. 24, 12.06.1989.

[43] R. Conquest, age, s. 51, 109

[44] Elizabeth Fuller, Georgian Moslems Deported by Stalins Permitted to Return,  RL Program Sup. Munich Jan. 14 1986.

[45] East  European Newsletter, Vol 3, No. 12, 14 June 1989.

[46] Baddeley, age. s. 222; Allen, age. s. 43.

[47] Sheehy, agm; Annette Bohr, Violence Erupts Between Uzbeks and Meskhetians, RL PRD.

The Economist, June 17 1989.

[48] Şamil Gurbanov, Mesheti Türkleri, Diderginler, Bakı 1990, s. 198 (Trud gazetesi, 8 Eylül 1988′den).

[49] Gurbanov, aynı yazı (İzvestiya, 9 Mayıs 1989′dan).

[50]  A. Piriyev-S. Piriyeva, Ata Yurdum Ahıska, Bakı 2001, s. 37-39.

[51] Sheehy, agm.

[52] Fuller, agm.

[53] Sheehy,  agm.

[54] V. Muhtaroğlu, Türk Yurdu dergisi,  Aralık 1993.

[55] Der Spiegel, Nr. 24, 12 Haziran 1989.

[56] A. Bohr, Özbeklerle Mesketlerin Çatışması, RL PRD.

[57] Gurbanov, agm. (Sovetskaya Rossiya’dan).

[58] Mob power, The Economist, June 17 1989.

[59] Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, s. 161-169.

[60] Bkz. Ahıska Meselesi ve Gürcistan başlıklı makale.

[61] Tahircan Kukulov, Ahıska Türklerinin Tarihine Bir Nazar, Bakı 1999, s. 89.

[62] Bu konuda daha geniş bilgi için Ahıska Bölgesi Üzerine Araştırmalar adlı kitabımıza bakılmalı.

[63] Buraya alınan şiirler, yazarın  Bu Yolda (Millî Eğitim Bakanlığı yayını, İstanbul 1998) adlı kitabında yer almaktadır.

Ahıska’nın Tarihi” üzerine 8.299 yorum

 1. Pingback: 2019
 2. Pingback: cleantalkorg2.ru
 3. Pingback: #macron #Lassalle
 4. Pingback: a2019-2020
 5. Pingback: facebook
 6. Pingback: facebook1
 7. Pingback: javsearch.mobi
 8. Pingback: emkartofun
 9. Pingback: casino online
 10. Pingback: casino slots
 11. Pingback: casino bonus codes
 12. Pingback: casino games
 13. Pingback: online casino
 14. Pingback: online casinos
 15. Pingback: free casino
 16. Pingback: casino game
 17. Pingback: play casino
 18. Pingback: play online casino
 19. Pingback: free casino games
 20. Pingback: no deposit casino
 21. Pingback: big fish casino
 22. Pingback: casino real money
 23. Pingback: real money casino
 24. Pingback: parx online casino
 25. Pingback: hyper casinos
 26. Pingback: free online casino
 27. Pingback: mgm online casino
 28. Pingback: bovada casino
 29. Pingback: doubledown casino
 30. Pingback: hollywood casino
 31. Pingback: chumba casino
 32. Pingback: firekeepers casino
 33. Pingback: high 5 casino
 34. Pingback: gsn casino
 35. Pingback: gsn casino games
 36. Pingback: gsn casino slots
 37. Pingback: casino blackjack
 38. Pingback: zone online casino
 39. Pingback: real casino
 40. Pingback: las vegas casinos
 41. Pingback: casino games free
 42. Pingback: casino bonus
 43. Pingback: free online slots
 44. Pingback: lady luck
 45. Pingback: free slots games
 46. Pingback: best online casino
 47. Pingback: online gambling
 48. Pingback: slots online
 49. Pingback: online slots
 50. Pingback: real casino slots
 51. Pingback: play slots
 52. Pingback: online slot games
 53. Pingback: vegas casino slots
 54. Pingback: vegas slots online
 55. Pingback: slot games
 56. Pingback: play slots online
 57. Pingback: free slots
 58. Pingback: slots free
 59. Pingback: caesars slots
 60. Pingback: slots free games
 61. Pingback: vegas world slots
 62. Pingback: old vegas slots
 63. Pingback: slots lounge
 64. Pingback: pch slots
 65. Pingback: caesars free slots
 66. Pingback: house of fun slots
 67. Pingback: slots of vegas
 68. Pingback: vegas slots
 69. Pingback: free vegas slots
 70. Pingback: penny slots
 71. Pingback: scatter slots
 72. Pingback: buffalo gold slots
 73. Pingback: liberty slots
 74. Pingback: my vegas slots
 75. Pingback: free slots 777
 76. Pingback: slots games
 77. Pingback: slots games free
 78. Pingback: hypercasinos
 79. Pingback: gambling sites
 80. Pingback: slot machines
 81. Pingback: casinos near me
 82. Pingback: pechanga casino
 83. Pingback: grand falls casino
 84. Pingback: fortune bay casino
 85. Pingback: casinos in iowa
 86. Pingback: plainridge casino
 87. Pingback: royal river casino
 88. Pingback: vegas casino games
 89. Pingback: posh casino online
 90. Pingback: casino online
 91. Pingback: casino slots
 92. Pingback: casino bonus codes
 93. Pingback: casino games
 94. Pingback: online casino
 95. Pingback: online casinos
 96. Pingback: free casino
 97. Pingback: casino game
 98. Pingback: play casino
 99. Pingback: casino play
 100. Pingback: play online casino
 101. Pingback: free casino games
 102. Pingback: no deposit casino
 103. Pingback: big fish casino
 104. Pingback: casino real money
 105. Pingback: real money casino
 106. Pingback: parx online casino
 107. Pingback: hyper casinos
 108. Pingback: free online casino
 109. Pingback: mgm online casino
 110. Pingback: bovada casino
 111. Pingback: doubledown casino
 112. Pingback: hollywood casino
 113. Pingback: chumba casino
 114. Pingback: firekeepers casino
 115. Pingback: high 5 casino
 116. Pingback: gsn casino
 117. Pingback: gsn casino games
 118. Pingback: gsn casino slots
 119. Pingback: casino blackjack
 120. Pingback: zone online casino
 121. Pingback: real casino
 122. Pingback: las vegas casinos
 123. Pingback: casino games free
 124. Pingback: casino bonus
 125. Pingback: free online slots
 126. Pingback: lady luck
 127. Pingback: free slots games
 128. Pingback: best online casino
 129. Pingback: online gambling
 130. Pingback: slots online
 131. Pingback: online slots
 132. Pingback: real casino slots
 133. Pingback: play slots
 134. Pingback: online slot games
 135. Pingback: vegas casino slots
 136. Pingback: vegas slots online
 137. Pingback: slot games
 138. Pingback: play slots online
 139. Pingback: free slots
 140. Pingback: slots free
 141. Pingback: caesars slots
 142. Pingback: slots free games
 143. Pingback: vegas world slots
 144. Pingback: old vegas slots
 145. Pingback: slots lounge
 146. Pingback: pch slots
 147. Pingback: caesars free slots
 148. Pingback: house of fun slots
 149. Pingback: slots of vegas
 150. Pingback: vegas slots
 151. Pingback: free vegas slots
 152. Pingback: penny slots
 153. Pingback: scatter slots
 154. Pingback: buffalo gold slots
 155. Pingback: liberty slots
 156. Pingback: my vegas slots
 157. Pingback: free slots 777
 158. Pingback: slots games
 159. Pingback: slots games free
 160. Pingback: hypercasinos
 161. Pingback: gambling sites
 162. Pingback: slot machines
 163. Pingback: casinos near me
 164. Pingback: pechanga casino
 165. Pingback: fortune bay casino
 166. Pingback: casinos in iowa
 167. Pingback: plainridge casino
 168. Pingback: royal river casino
 169. Pingback: vegas casino games
 170. Pingback: posh casino online
 171. Pingback: casino online
 172. Pingback: casino slots
 173. Pingback: casino bonus codes
 174. Pingback: casino games
 175. Pingback: online casino
 176. Pingback: online casinos
 177. Pingback: free casino
 178. Pingback: casino game
 179. Pingback: play casino
 180. Pingback: casino play
 181. Pingback: play online casino
 182. Pingback: free casino games
 183. Pingback: no deposit casino
 184. Pingback: big fish casino
 185. Pingback: casino real money
 186. Pingback: real money casino
 187. Pingback: parx online casino
 188. Pingback: hyper casinos
 189. Pingback: mgm online casino
 190. Pingback: bovada casino
 191. Pingback: doubledown casino
 192. Pingback: hollywood casino
 193. Pingback: chumba casino
 194. Pingback: firekeepers casino
 195. Pingback: high 5 casino
 196. Pingback: gsn casino
 197. Pingback: gsn casino games
 198. Pingback: gsn casino slots
 199. Pingback: casino blackjack
 200. Pingback: zone online casino
 201. Pingback: real casino
 202. Pingback: las vegas casinos
 203. Pingback: casino games free
 204. Pingback: casino bonus
 205. Pingback: free online slots
 206. Pingback: lady luck
 207. Pingback: free slots games
 208. Pingback: best online casino
 209. Pingback: online gambling
 210. Pingback: slots online
 211. Pingback: online slots
 212. Pingback: real casino slots
 213. Pingback: play slots
 214. Pingback: online slot games
 215. Pingback: vegas casino slots
 216. Pingback: vegas slots online
 217. Pingback: slot games
 218. Pingback: play slots online
 219. Pingback: free slots
 220. Pingback: slots free
 221. Pingback: caesars slots
 222. Pingback: slots free games
 223. Pingback: vegas world slots
 224. Pingback: old vegas slots
 225. Pingback: slots lounge
 226. Pingback: pch slots
 227. Pingback: caesars free slots
 228. Pingback: house of fun slots
 229. Pingback: slots of vegas
 230. Pingback: vegas slots
 231. Pingback: free vegas slots
 232. Pingback: penny slots
 233. Pingback: scatter slots
 234. Pingback: buffalo gold slots
 235. Pingback: liberty slots
 236. Pingback: my vegas slots
 237. Pingback: free slots 777
 238. Pingback: slots games
 239. Pingback: slots games free
 240. Pingback: hypercasinos
 241. Pingback: gambling sites
 242. Pingback: slot machines
 243. Pingback: pechanga casino
 244. Pingback: grand falls casino
 245. Pingback: fortune bay casino
 246. Pingback: casinos in iowa
 247. Pingback: plainridge casino
 248. Pingback: royal river casino
 249. Pingback: vegas casino games
 250. Pingback: posh casino online
 251. Pingback: casino online
 252. Pingback: casino slots
 253. Pingback: casino bonus codes
 254. Pingback: casino games
 255. Pingback: online casinos
 256. Pingback: casino game
 257. Pingback: play casino
 258. Pingback: casino play
 259. Pingback: play online casino
 260. Pingback: free casino games
 261. Pingback: no deposit casino
 262. Pingback: big fish casino
 263. Pingback: casino real money
 264. Pingback: real money casino
 265. Pingback: parx online casino
 266. Pingback: hyper casinos
 267. Pingback: free online casino
 268. Pingback: mgm online casino
 269. Pingback: bovada casino
 270. Pingback: doubledown casino
 271. Pingback: hollywood casino
 272. Pingback: firekeepers casino
 273. Pingback: high 5 casino
 274. Pingback: gsn casino
 275. Pingback: gsn casino games
 276. Pingback: gsn casino slots
 277. Pingback: casino blackjack
 278. Pingback: zone online casino
 279. Pingback: real casino
 280. Pingback: las vegas casinos
 281. Pingback: casino games free
 282. Pingback: casino bonus
 283. Pingback: lady luck
 284. Pingback: free slots games
 285. Pingback: best online casino
 286. Pingback: online gambling
 287. Pingback: slots online
 288. Pingback: online slots
 289. Pingback: real casino slots
 290. Pingback: play slots
 291. Pingback: online slot games
 292. Pingback: vegas casino slots
 293. Pingback: vegas slots online
 294. Pingback: slot games
 295. Pingback: play slots online
 296. Pingback: free slots
 297. Pingback: slots free
 298. Pingback: caesars slots
 299. Pingback: slots free games
 300. Pingback: vegas world slots
 301. Pingback: old vegas slots
 302. Pingback: slots lounge
 303. Pingback: pch slots
 304. Pingback: caesars free slots
 305. Pingback: house of fun slots
 306. Pingback: slots of vegas
 307. Pingback: vegas slots
 308. Pingback: free vegas slots
 309. Pingback: penny slots
 310. Pingback: scatter slots
 311. Pingback: buffalo gold slots
 312. Pingback: liberty slots
 313. Pingback: my vegas slots
 314. Pingback: free slots 777
 315. Pingback: slots games
 316. Pingback: slots games free
 317. Pingback: hypercasinos
 318. Pingback: gambling sites
 319. Pingback: slot machines
 320. Pingback: casinos near me
 321. Pingback: pechanga casino
 322. Pingback: grand falls casino
 323. Pingback: fortune bay casino
 324. Pingback: casinos in iowa
 325. Pingback: plainridge casino
 326. Pingback: royal river casino
 327. Pingback: vegas casino games
 328. Pingback: posh casino online
 329. Pingback: casino online
 330. Pingback: casino slots
 331. Pingback: casino bonus codes
 332. Pingback: casino games
 333. Pingback: online casino
 334. Pingback: online casinos
 335. Pingback: free casino
 336. Pingback: casino game
 337. Pingback: play casino
 338. Pingback: casino play
 339. Pingback: play online casino
 340. Pingback: free casino games
 341. Pingback: no deposit casino
 342. Pingback: big fish casino
 343. Pingback: casino real money
 344. Pingback: real money casino
 345. Pingback: parx online casino
 346. Pingback: hyper casinos
 347. Pingback: free online casino
 348. Pingback: mgm online casino
 349. Pingback: bovada casino
 350. Pingback: doubledown casino
 351. Pingback: hollywood casino
 352. Pingback: chumba casino
 353. Pingback: firekeepers casino
 354. Pingback: high 5 casino
 355. Pingback: gsn casino
 356. Pingback: gsn casino games
 357. Pingback: gsn casino slots
 358. Pingback: casino blackjack
 359. Pingback: zone online casino
 360. Pingback: real casino
 361. Pingback: las vegas casinos
 362. Pingback: casino games free
 363. Pingback: casino bonus
 364. Pingback: free online slots
 365. Pingback: lady luck
 366. Pingback: free slots games
 367. Pingback: best online casino
 368. Pingback: online gambling
 369. Pingback: slots online
 370. Pingback: online slots
 371. Pingback: real casino slots
 372. Pingback: play slots
 373. Pingback: online slot games
 374. Pingback: vegas casino slots
 375. Pingback: vegas slots online
 376. Pingback: slot games
 377. Pingback: play slots online
 378. Pingback: free slots
 379. Pingback: slots free
 380. Pingback: caesars slots
 381. Pingback: slots free games
 382. Pingback: vegas world slots
 383. Pingback: old vegas slots
 384. Pingback: slots lounge
 385. Pingback: pch slots
 386. Pingback: caesars free slots
 387. Pingback: house of fun slots
 388. Pingback: slots of vegas
 389. Pingback: free vegas slots
 390. Pingback: penny slots
 391. Pingback: buffalo gold slots
 392. Pingback: liberty slots
 393. Pingback: my vegas slots
 394. Pingback: free slots 777
 395. Pingback: slots games
 396. Pingback: hypercasinos
 397. Pingback: gambling sites
 398. Pingback: slot machines
 399. Pingback: casinos near me
 400. Pingback: pechanga casino
 401. Pingback: grand falls casino
 402. Pingback: fortune bay casino
 403. Pingback: casinos in iowa
 404. Pingback: plainridge casino
 405. Pingback: royal river casino
 406. Pingback: vegas casino games
 407. Pingback: posh casino online
 408. Pingback: casino online
 409. Pingback: casino slots
 410. Pingback: casino bonus codes
 411. Pingback: casino games
 412. Pingback: online casino
 413. Pingback: online casinos
 414. Pingback: free casino
 415. Pingback: casino game
 416. Pingback: play casino
 417. Pingback: casino play
 418. Pingback: play online casino
 419. Pingback: no deposit casino
 420. Pingback: big fish casino
 421. Pingback: casino real money
 422. Pingback: real money casino
 423. Pingback: parx online casino
 424. Pingback: hyper casinos
 425. Pingback: free online casino
 426. Pingback: mgm online casino
 427. Pingback: bovada casino
 428. Pingback: doubledown casino
 429. Pingback: hollywood casino
 430. Pingback: chumba casino
 431. Pingback: firekeepers casino
 432. Pingback: high 5 casino
 433. Pingback: gsn casino
 434. Pingback: gsn casino games
 435. Pingback: gsn casino slots
 436. Pingback: casino blackjack
 437. Pingback: casino online
 438. Pingback: casino slots
 439. Pingback: casino bonus codes
 440. Pingback: online casino
 441. Pingback: online casinos
 442. Pingback: free casino
 443. Pingback: casino game
 444. Pingback: casino play
 445. Pingback: play online casino
 446. Pingback: free casino games
 447. Pingback: big fish casino
 448. Pingback: casino real money
 449. Pingback: real money casino
 450. Pingback: parx online casino
 451. Pingback: hyper casinos
 452. Pingback: free online casino
 453. Pingback: mgm online casino
 454. Pingback: bovada casino
 455. Pingback: doubledown casino
 456. Pingback: hollywood casino
 457. Pingback: chumba casino
 458. Pingback: firekeepers casino
 459. Pingback: high 5 casino
 460. Pingback: gsn casino
 461. Pingback: gsn casino games
 462. Pingback: gsn casino slots
 463. Pingback: casino blackjack
 464. Pingback: zone online casino
 465. Pingback: real casino
 466. Pingback: las vegas casinos
 467. Pingback: casino games free
 468. Pingback: casino bonus
 469. Pingback: free online slots
 470. Pingback: lady luck
 471. Pingback: free slots games
 472. Pingback: best online casino
 473. Pingback: online gambling
 474. Pingback: slots online
 475. Pingback: online slots
 476. Pingback: real casino slots
 477. Pingback: play slots
 478. Pingback: online slot games
 479. Pingback: vegas casino slots
 480. Pingback: vegas slots online
 481. Pingback: slot games
 482. Pingback: play slots online
 483. Pingback: free slots
 484. Pingback: slots free
 485. Pingback: caesars slots
 486. Pingback: slots free games
 487. Pingback: vegas world slots
 488. Pingback: old vegas slots
 489. Pingback: slots lounge
 490. Pingback: pch slots
 491. Pingback: caesars free slots
 492. Pingback: house of fun slots
 493. Pingback: vegas slots
 494. Pingback: free vegas slots
 495. Pingback: penny slots
 496. Pingback: scatter slots
 497. Pingback: buffalo gold slots
 498. Pingback: liberty slots
 499. Pingback: my vegas slots
 500. Pingback: free slots 777
 501. Pingback: slots games
 502. Pingback: slots games free
 503. Pingback: hypercasinos
 504. Pingback: gambling sites
 505. Pingback: slot machines
 506. Pingback: casinos near me
 507. Pingback: pechanga casino
 508. Pingback: grand falls casino
 509. Pingback: fortune bay casino
 510. Pingback: casinos in iowa
 511. Pingback: plainridge casino
 512. Pingback: royal river casino
 513. Pingback: vegas casino games
 514. Pingback: posh casino online
 515. Pingback: casino online
 516. Pingback: casino slots
 517. Pingback: casino bonus codes
 518. Pingback: casino games
 519. Pingback: online casino
 520. Pingback: online casinos
 521. Pingback: free casino
 522. Pingback: casino game
 523. Pingback: play casino
 524. Pingback: play online casino
 525. Pingback: free casino games
 526. Pingback: no deposit casino
 527. Pingback: big fish casino
 528. Pingback: casino real money
 529. Pingback: real money casino
 530. Pingback: parx online casino
 531. Pingback: hyper casinos
 532. Pingback: free online casino
 533. Pingback: mgm online casino
 534. Pingback: bovada casino
 535. Pingback: doubledown casino
 536. Pingback: hollywood casino
 537. Pingback: chumba casino
 538. Pingback: firekeepers casino
 539. Pingback: gsn casino
 540. Pingback: gsn casino games
 541. Pingback: gsn casino slots
 542. Pingback: casino blackjack
 543. Pingback: zone online casino
 544. Pingback: real casino
 545. Pingback: las vegas casinos
 546. Pingback: casino games free
 547. Pingback: casino bonus
 548. Pingback: lady luck
 549. Pingback: free slots games
 550. Pingback: best online casino
 551. Pingback: slots online
 552. Pingback: online slots
 553. Pingback: real casino slots
 554. Pingback: play slots
 555. Pingback: online slot games
 556. Pingback: vegas casino slots
 557. Pingback: vegas slots online
 558. Pingback: slot games
 559. Pingback: play slots online
 560. Pingback: free slots
 561. Pingback: slots free
 562. Pingback: caesars slots
 563. Pingback: slots free games
 564. Pingback: vegas world slots
 565. Pingback: old vegas slots
 566. Pingback: slots lounge
 567. Pingback: pch slots
 568. Pingback: caesars free slots
 569. Pingback: house of fun slots
 570. Pingback: slots of vegas
 571. Pingback: vegas slots
 572. Pingback: free vegas slots
 573. Pingback: penny slots
 574. Pingback: scatter slots
 575. Pingback: buffalo gold slots
 576. Pingback: liberty slots
 577. Pingback: my vegas slots
 578. Pingback: slots games
 579. Pingback: slots games free
 580. Pingback: hypercasinos
 581. Pingback: gambling sites
 582. Pingback: slot machines
 583. Pingback: casinos near me
 584. Pingback: pechanga casino
 585. Pingback: grand falls casino
 586. Pingback: fortune bay casino
 587. Pingback: casinos in iowa
 588. Pingback: royal river casino
 589. Pingback: vegas casino games
 590. Pingback: posh casino online
 591. Pingback: casino online
 592. Pingback: casino slots
 593. Pingback: casino bonus codes
 594. Pingback: casino games
 595. Pingback: online casinos
 596. Pingback: play casino
 597. Pingback: casino play
 598. Pingback: play online casino
 599. Pingback: free casino games
 600. Pingback: no deposit casino
 601. Pingback: big fish casino
 602. Pingback: casino real money
 603. Pingback: real money casino
 604. Pingback: parx online casino
 605. Pingback: hyper casinos
 606. Pingback: free online casino
 607. Pingback: mgm online casino
 608. Pingback: bovada casino
 609. Pingback: doubledown casino
 610. Pingback: hollywood casino
 611. Pingback: chumba casino
 612. Pingback: firekeepers casino
 613. Pingback: high 5 casino
 614. Pingback: gsn casino
 615. Pingback: gsn casino games
 616. Pingback: gsn casino slots
 617. Pingback: casino blackjack
 618. Pingback: zone online casino
 619. Pingback: real casino
 620. Pingback: las vegas casinos
 621. Pingback: casino games free
 622. Pingback: casino bonus
 623. Pingback: lady luck
 624. Pingback: free slots games
 625. Pingback: best online casino
 626. Pingback: online gambling
 627. Pingback: slots online
 628. Pingback: online slots
 629. Pingback: real casino slots
 630. Pingback: play slots
 631. Pingback: online slot games
 632. Pingback: vegas casino slots
 633. Pingback: vegas slots online
 634. Pingback: slot games
 635. Pingback: free slots
 636. Pingback: slots free
 637. Pingback: caesars slots
 638. Pingback: slots free games
 639. Pingback: vegas world slots
 640. Pingback: old vegas slots
 641. Pingback: slots lounge
 642. Pingback: pch slots
 643. Pingback: caesars free slots
 644. Pingback: house of fun slots
 645. Pingback: slots of vegas
 646. Pingback: vegas slots
 647. Pingback: free vegas slots
 648. Pingback: scatter slots
 649. Pingback: buffalo gold slots
 650. Pingback: liberty slots
 651. Pingback: my vegas slots
 652. Pingback: free slots 777
 653. Pingback: slots games
 654. Pingback: slots games free
 655. Pingback: hypercasinos
 656. Pingback: gambling sites
 657. Pingback: slot machines
 658. Pingback: casinos near me
 659. Pingback: pechanga casino
 660. Pingback: grand falls casino
 661. Pingback: fortune bay casino
 662. Pingback: casinos in iowa
 663. Pingback: plainridge casino
 664. Pingback: royal river casino
 665. Pingback: vegas casino games
 666. Pingback: posh casino online
 667. Pingback: casino online
 668. Pingback: casino slots
 669. Pingback: casino bonus codes
 670. Pingback: casino games
 671. Pingback: online casino
 672. Pingback: online casinos
 673. Pingback: free casino
 674. Pingback: casino game
 675. Pingback: play casino
 676. Pingback: casino play
 677. Pingback: play online casino
 678. Pingback: free casino games
 679. Pingback: no deposit casino
 680. Pingback: big fish casino
 681. Pingback: real money casino
 682. Pingback: parx online casino
 683. Pingback: hyper casinos
 684. Pingback: free online casino
 685. Pingback: mgm online casino
 686. Pingback: bovada casino
 687. Pingback: doubledown casino
 688. Pingback: hollywood casino
 689. Pingback: chumba casino
 690. Pingback: firekeepers casino
 691. Pingback: gsn casino
 692. Pingback: gsn casino games
 693. Pingback: gsn casino slots
 694. Pingback: casino blackjack
 695. Pingback: zone online casino
 696. Pingback: real casino
 697. Pingback: las vegas casinos
 698. Pingback: casino games free
 699. Pingback: casino bonus
 700. Pingback: free online slots
 701. Pingback: lady luck
 702. Pingback: free slots games
 703. Pingback: best online casino
 704. Pingback: online gambling
 705. Pingback: slots online
 706. Pingback: online slots
 707. Pingback: real casino slots
 708. Pingback: play slots
 709. Pingback: online slot games
 710. Pingback: vegas slots online
 711. Pingback: slot games
 712. Pingback: play slots online
 713. Pingback: free slots
 714. Pingback: slots free
 715. Pingback: caesars slots
 716. Pingback: slots free games
 717. Pingback: vegas world slots
 718. Pingback: old vegas slots
 719. Pingback: slots lounge
 720. Pingback: pch slots
 721. Pingback: caesars free slots
 722. Pingback: house of fun slots
 723. Pingback: slots of vegas
 724. Pingback: vegas slots
 725. Pingback: free vegas slots
 726. Pingback: penny slots
 727. Pingback: scatter slots
 728. Pingback: buffalo gold slots
 729. Pingback: liberty slots
 730. Pingback: my vegas slots
 731. Pingback: free slots 777
 732. Pingback: slots games
 733. Pingback: slots games free
 734. Pingback: hypercasinos
 735. Pingback: gambling sites
 736. Pingback: slot machines
 737. Pingback: casinos near me
 738. Pingback: pechanga casino
 739. Pingback: grand falls casino
 740. Pingback: fortune bay casino
 741. Pingback: casinos in iowa
 742. Pingback: plainridge casino
 743. Pingback: casino slots
 744. Pingback: casino bonus codes
 745. Pingback: casino games
 746. Pingback: online casino
 747. Pingback: online casinos
 748. Pingback: free casino
 749. Pingback: play casino
 750. Pingback: play online casino
 751. Pingback: free casino games
 752. Pingback: no deposit casino
 753. Pingback: big fish casino
 754. Pingback: casino real money
 755. Pingback: real money casino
 756. Pingback: parx online casino
 757. Pingback: free online casino
 758. Pingback: bovada casino
 759. Pingback: hollywood casino
 760. Pingback: chumba casino
 761. Pingback: firekeepers casino
 762. Pingback: gsn casino
 763. Pingback: gsn casino games
 764. Pingback: gsn casino slots
 765. Pingback: casino blackjack
 766. Pingback: zone online casino
 767. Pingback: real casino
 768. Pingback: casino games free
 769. Pingback: casino bonus
 770. Pingback: free online slots
 771. Pingback: lady luck
 772. Pingback: best online casino
 773. Pingback: online gambling
 774. Pingback: slots online
 775. Pingback: online slots
 776. Pingback: real casino slots
 777. Pingback: online slot games
 778. Pingback: vegas casino slots
 779. Pingback: slot games
 780. Pingback: play slots online
 781. Pingback: free slots
 782. Pingback: slots free
 783. Pingback: caesars slots
 784. Pingback: slots free games
 785. Pingback: vegas world slots
 786. Pingback: old vegas slots
 787. Pingback: slots lounge
 788. Pingback: pch slots
 789. Pingback: caesars free slots
 790. Pingback: house of fun slots
 791. Pingback: slots of vegas
 792. Pingback: vegas slots
 793. Pingback: free vegas slots
 794. Pingback: scatter slots
 795. Pingback: buffalo gold slots
 796. Pingback: liberty slots
 797. Pingback: my vegas slots
 798. Pingback: free slots 777
 799. Pingback: slots games
 800. Pingback: slots games free
 801. Pingback: hypercasinos
 802. Pingback: gambling sites
 803. Pingback: slot machines
 804. Pingback: casinos near me
 805. Pingback: pechanga casino
 806. Pingback: grand falls casino
 807. Pingback: fortune bay casino
 808. Pingback: casinos in iowa
 809. Pingback: plainridge casino
 810. Pingback: royal river casino
 811. Pingback: vegas casino games
 812. Pingback: posh casino online
 813. Pingback: casino slots
 814. Pingback: casino bonus codes
 815. Pingback: casino games
 816. Pingback: online casino
 817. Pingback: online casinos
 818. Pingback: free casino
 819. Pingback: casino game
 820. Pingback: play casino
 821. Pingback: casino play
 822. Pingback: play online casino
 823. Pingback: free casino games
 824. Pingback: no deposit casino
 825. Pingback: big fish casino
 826. Pingback: casino real money
 827. Pingback: real money casino
 828. Pingback: parx online casino
 829. Pingback: hyper casinos
 830. Pingback: free online casino
 831. Pingback: mgm online casino
 832. Pingback: bovada casino
 833. Pingback: hollywood casino
 834. Pingback: chumba casino
 835. Pingback: firekeepers casino
 836. Pingback: gsn casino
 837. Pingback: gsn casino games
 838. Pingback: gsn casino slots
 839. Pingback: casino blackjack
 840. Pingback: zone online casino
 841. Pingback: real casino
 842. Pingback: las vegas casinos
 843. Pingback: casino games free
 844. Pingback: casino bonus
 845. Pingback: free online slots
 846. Pingback: lady luck
 847. Pingback: free slots games
 848. Pingback: best online casino
 849. Pingback: online gambling
 850. Pingback: slots online
 851. Pingback: online slots
 852. Pingback: real casino slots
 853. Pingback: play slots
 854. Pingback: online slot games
 855. Pingback: vegas casino slots
 856. Pingback: vegas slots online
 857. Pingback: slot games
 858. Pingback: play slots online
 859. Pingback: free slots
 860. Pingback: slots free
 861. Pingback: caesars slots
 862. Pingback: slots free games
 863. Pingback: vegas world slots
 864. Pingback: old vegas slots
 865. Pingback: slots lounge
 866. Pingback: pch slots
 867. Pingback: caesars free slots
 868. Pingback: house of fun slots
 869. Pingback: slots of vegas
 870. Pingback: free vegas slots
 871. Pingback: penny slots
 872. Pingback: scatter slots
 873. Pingback: buffalo gold slots
 874. Pingback: liberty slots
 875. Pingback: my vegas slots
 876. Pingback: free slots 777
 877. Pingback: slots games free
 878. Pingback: hypercasinos
 879. Pingback: slot machines
 880. Pingback: casinos near me
 881. Pingback: pechanga casino
 882. Pingback: grand falls casino
 883. Pingback: fortune bay casino
 884. Pingback: casinos in iowa
 885. Pingback: plainridge casino
 886. Pingback: royal river casino
 887. Pingback: vegas casino games
 888. Pingback: posh casino online
 889. Pingback: casino online
 890. Pingback: casino slots
 891. Pingback: casino bonus codes
 892. Pingback: casino games
 893. Pingback: online casino
 894. Pingback: online casinos
 895. Pingback: free casino
 896. Pingback: casino game
 897. Pingback: play casino
 898. Pingback: casino play
 899. Pingback: play online casino
 900. Pingback: free casino games
 901. Pingback: no deposit casino
 902. Pingback: big fish casino
 903. Pingback: casino real money
 904. Pingback: real money casino
 905. Pingback: parx online casino
 906. Pingback: hyper casinos
 907. Pingback: free online casino
 908. Pingback: mgm online casino
 909. Pingback: bovada casino
 910. Pingback: doubledown casino
 911. Pingback: firekeepers casino
 912. Pingback: high 5 casino
 913. Pingback: gsn casino
 914. Pingback: gsn casino slots
 915. Pingback: casino blackjack
 916. Pingback: zone online casino
 917. Pingback: real casino
 918. Pingback: las vegas casinos
 919. Pingback: casino games free
 920. Pingback: casino bonus
 921. Pingback: free online slots
 922. Pingback: lady luck
 923. Pingback: free slots games
 924. Pingback: best online casino
 925. Pingback: online gambling
 926. Pingback: slots online
 927. Pingback: online slots
 928. Pingback: play slots
 929. Pingback: online slot games
 930. Pingback: vegas casino slots
 931. Pingback: vegas slots online
 932. Pingback: slot games
 933. Pingback: free slots
 934. Pingback: slots free
 935. Pingback: caesars slots
 936. Pingback: slots free games
 937. Pingback: vegas world slots
 938. Pingback: old vegas slots
 939. Pingback: slots lounge
 940. Pingback: pch slots
 941. Pingback: caesars free slots
 942. Pingback: house of fun slots
 943. Pingback: slots of vegas
 944. Pingback: vegas slots
 945. Pingback: free vegas slots
 946. Pingback: penny slots
 947. Pingback: scatter slots
 948. Pingback: buffalo gold slots
 949. Pingback: liberty slots
 950. Pingback: my vegas slots
 951. Pingback: free slots 777
 952. Pingback: slots games
 953. Pingback: slots games free
 954. Pingback: gambling sites
 955. Pingback: slot machines
 956. Pingback: casinos near me
 957. Pingback: pechanga casino
 958. Pingback: grand falls casino
 959. Pingback: fortune bay casino
 960. Pingback: casinos in iowa
 961. Pingback: plainridge casino
 962. Pingback: royal river casino
 963. Pingback: vegas casino games
 964. Pingback: posh casino online
 965. Pingback: casino online
 966. Pingback: casino slots
 967. Pingback: casino bonus codes
 968. Pingback: online casino
 969. Pingback: online casinos
 970. Pingback: free casino
 971. Pingback: casino game
 972. Pingback: play casino
 973. Pingback: casino play
 974. Pingback: play online casino
 975. Pingback: big fish casino
 976. Pingback: casino real money
 977. Pingback: real money casino
 978. Pingback: parx online casino
 979. Pingback: hyper casinos
 980. Pingback: free online casino
 981. Pingback: bovada casino
 982. Pingback: doubledown casino
 983. Pingback: hollywood casino
 984. Pingback: chumba casino
 985. Pingback: firekeepers casino
 986. Pingback: high 5 casino
 987. Pingback: gsn casino
 988. Pingback: gsn casino games
 989. Pingback: gsn casino slots
 990. Pingback: casino blackjack
 991. Pingback: zone online casino
 992. Pingback: real casino
 993. Pingback: las vegas casinos
 994. Pingback: casino games free
 995. Pingback: free online slots
 996. Pingback: lady luck
 997. Pingback: free slots games
 998. Pingback: best online casino
 999. Pingback: online gambling
 1000. Pingback: slots online
 1001. Pingback: online slots
 1002. Pingback: real casino slots
 1003. Pingback: play slots
 1004. Pingback: online slot games
 1005. Pingback: vegas casino slots
 1006. Pingback: vegas slots online
 1007. Pingback: slot games
 1008. Pingback: play slots online
 1009. Pingback: free slots
 1010. Pingback: slots free
 1011. Pingback: caesars slots
 1012. Pingback: slots free games
 1013. Pingback: vegas world slots
 1014. Pingback: old vegas slots
 1015. Pingback: pch slots
 1016. Pingback: caesars free slots
 1017. Pingback: house of fun slots
 1018. Pingback: slots of vegas
 1019. Pingback: vegas slots
 1020. Pingback: free vegas slots
 1021. Pingback: penny slots
 1022. Pingback: scatter slots
 1023. Pingback: buffalo gold slots
 1024. Pingback: liberty slots
 1025. Pingback: my vegas slots
 1026. Pingback: slots games
 1027. Pingback: slots games free
 1028. Pingback: hypercasinos
 1029. Pingback: gambling sites
 1030. Pingback: slot machines
 1031. Pingback: casinos near me
 1032. Pingback: pechanga casino
 1033. Pingback: grand falls casino
 1034. Pingback: fortune bay casino
 1035. Pingback: casinos in iowa
 1036. Pingback: plainridge casino
 1037. Pingback: royal river casino
 1038. Pingback: casino online
 1039. Pingback: casino slots
 1040. Pingback: casino bonus codes
 1041. Pingback: casino games
 1042. Pingback: online casino
 1043. Pingback: online casinos
 1044. Pingback: free casino
 1045. Pingback: casino game
 1046. Pingback: play casino
 1047. Pingback: casino play
 1048. Pingback: play online casino
 1049. Pingback: free casino games
 1050. Pingback: no deposit casino
 1051. Pingback: casino real money
 1052. Pingback: parx online casino
 1053. Pingback: hyper casinos
 1054. Pingback: free online casino
 1055. Pingback: bovada casino
 1056. Pingback: hollywood casino
 1057. Pingback: chumba casino
 1058. Pingback: firekeepers casino
 1059. Pingback: high 5 casino
 1060. Pingback: gsn casino
 1061. Pingback: gsn casino games
 1062. Pingback: gsn casino slots
 1063. Pingback: casino blackjack
 1064. Pingback: zone online casino
 1065. Pingback: las vegas casinos
 1066. Pingback: casino games free
 1067. Pingback: casino bonus
 1068. Pingback: free online slots
 1069. Pingback: lady luck
 1070. Pingback: free slots games
 1071. Pingback: best online casino
 1072. Pingback: slots online
 1073. Pingback: online slots
 1074. Pingback: real casino slots
 1075. Pingback: play slots
 1076. Pingback: online slot games
 1077. Pingback: vegas casino slots
 1078. Pingback: vegas slots online
 1079. Pingback: slot games
 1080. Pingback: play slots online
 1081. Pingback: free slots
 1082. Pingback: slots free
 1083. Pingback: caesars slots
 1084. Pingback: vegas world slots
 1085. Pingback: old vegas slots
 1086. Pingback: slots lounge
 1087. Pingback: pch slots
 1088. Pingback: caesars free slots
 1089. Pingback: house of fun slots
 1090. Pingback: vegas slots
 1091. Pingback: free vegas slots
 1092. Pingback: penny slots
 1093. Pingback: scatter slots
 1094. Pingback: buffalo gold slots
 1095. Pingback: liberty slots
 1096. Pingback: my vegas slots
 1097. Pingback: free slots 777
 1098. Pingback: slots games
 1099. Pingback: slots games free
 1100. Pingback: hypercasinos
 1101. Pingback: gambling sites
 1102. Pingback: slot machines
 1103. Pingback: casinos near me
 1104. Pingback: pechanga casino
 1105. Pingback: grand falls casino
 1106. Pingback: fortune bay casino
 1107. Pingback: plainridge casino
 1108. Pingback: royal river casino
 1109. Pingback: vegas casino games
 1110. Pingback: posh casino online
 1111. Pingback: casino online
 1112. Pingback: casino games
 1113. Pingback: online casino
 1114. Pingback: online casinos
 1115. Pingback: free casino
 1116. Pingback: casino game
 1117. Pingback: play casino
 1118. Pingback: casino play
 1119. Pingback: play online casino
 1120. Pingback: no deposit casino
 1121. Pingback: real money casino
 1122. Pingback: parx online casino
 1123. Pingback: hyper casinos
 1124. Pingback: free online casino
 1125. Pingback: mgm online casino
 1126. Pingback: doubledown casino
 1127. Pingback: firekeepers casino
 1128. Pingback: high 5 casino
 1129. Pingback: gsn casino
 1130. Pingback: gsn casino slots
 1131. Pingback: casino blackjack
 1132. Pingback: zone online casino
 1133. Pingback: real casino
 1134. Pingback: las vegas casinos
 1135. Pingback: casino games free
 1136. Pingback: casino bonus
 1137. Pingback: free online slots
 1138. Pingback: lady luck
 1139. Pingback: free slots games
 1140. Pingback: best online casino
 1141. Pingback: online gambling
 1142. Pingback: slots online
 1143. Pingback: real casino slots
 1144. Pingback: play slots
 1145. Pingback: online slot games
 1146. Pingback: vegas casino slots
 1147. Pingback: slot games
 1148. Pingback: free slots
 1149. Pingback: slots free
 1150. Pingback: caesars slots
 1151. Pingback: vegas world slots
 1152. Pingback: old vegas slots
 1153. Pingback: slots lounge
 1154. Pingback: pch slots
 1155. Pingback: caesars free slots
 1156. Pingback: house of fun slots
 1157. Pingback: slots of vegas
 1158. Pingback: vegas slots
 1159. Pingback: free vegas slots
 1160. Pingback: penny slots
 1161. Pingback: scatter slots
 1162. Pingback: buffalo gold slots
 1163. Pingback: liberty slots
 1164. Pingback: my vegas slots
 1165. Pingback: free slots 777
 1166. Pingback: slots games
 1167. Pingback: slots games free
 1168. Pingback: gambling sites
 1169. Pingback: slot machines
 1170. Pingback: casinos near me
 1171. Pingback: pechanga casino
 1172. Pingback: grand falls casino
 1173. Pingback: fortune bay casino
 1174. Pingback: casinos in iowa
 1175. Pingback: plainridge casino
 1176. Pingback: royal river casino
 1177. Pingback: vegas casino games
 1178. Pingback: posh casino online
 1179. Pingback: casino online
 1180. Pingback: casino slots
 1181. Pingback: casino bonus codes
 1182. Pingback: casino games
 1183. Pingback: online casino
 1184. Pingback: online casinos
 1185. Pingback: free casino
 1186. Pingback: casino game
 1187. Pingback: play casino
 1188. Pingback: casino play
 1189. Pingback: play online casino
 1190. Pingback: free casino games
 1191. Pingback: no deposit casino
 1192. Pingback: big fish casino
 1193. Pingback: casino real money
 1194. Pingback: real money casino
 1195. Pingback: parx online casino
 1196. Pingback: hyper casinos
 1197. Pingback: free online casino
 1198. Pingback: mgm online casino
 1199. Pingback: hollywood casino
 1200. Pingback: chumba casino
 1201. Pingback: firekeepers casino
 1202. Pingback: high 5 casino
 1203. Pingback: gsn casino
 1204. Pingback: gsn casino games
 1205. Pingback: gsn casino slots
 1206. Pingback: casino blackjack
 1207. Pingback: zone online casino
 1208. Pingback: las vegas casinos
 1209. Pingback: casino games free
 1210. Pingback: free online slots
 1211. Pingback: lady luck
 1212. Pingback: free slots games
 1213. Pingback: best online casino
 1214. Pingback: online gambling
 1215. Pingback: slots online
 1216. Pingback: online slots
 1217. Pingback: real casino slots
 1218. Pingback: play slots
 1219. Pingback: online slot games
 1220. Pingback: vegas casino slots
 1221. Pingback: vegas slots online
 1222. Pingback: slot games
 1223. Pingback: play slots online
 1224. Pingback: free slots
 1225. Pingback: slots free games
 1226. Pingback: old vegas slots
 1227. Pingback: slots lounge
 1228. Pingback: pch slots
 1229. Pingback: caesars free slots
 1230. Pingback: house of fun slots
 1231. Pingback: slots of vegas
 1232. Pingback: vegas slots
 1233. Pingback: free vegas slots
 1234. Pingback: buffalo gold slots
 1235. Pingback: liberty slots
 1236. Pingback: my vegas slots
 1237. Pingback: free slots 777
 1238. Pingback: slots games
 1239. Pingback: slots games free
 1240. Pingback: hypercasinos
 1241. Pingback: gambling sites
 1242. Pingback: slot machines
 1243. Pingback: casinos near me
 1244. Pingback: pechanga casino
 1245. Pingback: grand falls casino
 1246. Pingback: fortune bay casino
 1247. Pingback: casinos in iowa
 1248. Pingback: plainridge casino
 1249. Pingback: royal river casino
 1250. Pingback: vegas casino games
 1251. Pingback: casino online
 1252. Pingback: casino slots
 1253. Pingback: casino bonus codes
 1254. Pingback: casino games
 1255. Pingback: online casino
 1256. Pingback: free casino
 1257. Pingback: casino game
 1258. Pingback: play casino
 1259. Pingback: casino play
 1260. Pingback: play online casino
 1261. Pingback: free casino games
 1262. Pingback: casino real money
 1263. Pingback: real money casino
 1264. Pingback: parx online casino
 1265. Pingback: hyper casinos
 1266. Pingback: free online casino
 1267. Pingback: mgm online casino
 1268. Pingback: bovada casino
 1269. Pingback: doubledown casino
 1270. Pingback: hollywood casino
 1271. Pingback: chumba casino
 1272. Pingback: firekeepers casino
 1273. Pingback: high 5 casino
 1274. Pingback: gsn casino
 1275. Pingback: gsn casino games
 1276. Pingback: gsn casino slots
 1277. Pingback: casino blackjack
 1278. Pingback: zone online casino
 1279. Pingback: real casino
 1280. Pingback: las vegas casinos
 1281. Pingback: casino games free
 1282. Pingback: casino bonus
 1283. Pingback: lady luck
 1284. Pingback: free slots games
 1285. Pingback: best online casino
 1286. Pingback: online gambling
 1287. Pingback: slots online
 1288. Pingback: real casino slots
 1289. Pingback: play slots
 1290. Pingback: online slot games
 1291. Pingback: vegas casino slots
 1292. Pingback: vegas slots online
 1293. Pingback: slot games
 1294. Pingback: free slots
 1295. Pingback: slots free
 1296. Pingback: caesars slots
 1297. Pingback: slots free games
 1298. Pingback: vegas world slots
 1299. Pingback: old vegas slots
 1300. Pingback: slots lounge
 1301. Pingback: pch slots
 1302. Pingback: caesars free slots
 1303. Pingback: house of fun slots
 1304. Pingback: slots of vegas
 1305. Pingback: vegas slots
 1306. Pingback: free vegas slots
 1307. Pingback: penny slots
 1308. Pingback: buffalo gold slots
 1309. Pingback: liberty slots
 1310. Pingback: my vegas slots
 1311. Pingback: free slots 777
 1312. Pingback: slots games
 1313. Pingback: hypercasinos
 1314. Pingback: pechanga casino
 1315. Pingback: grand falls casino
 1316. Pingback: fortune bay casino
 1317. Pingback: casinos in iowa
 1318. Pingback: plainridge casino
 1319. Pingback: vegas casino games
 1320. Pingback: posh casino online
 1321. Pingback: casino online
 1322. Pingback: casino slots
 1323. Pingback: casino bonus codes
 1324. Pingback: casino games
 1325. Pingback: online casino
 1326. Pingback: online casinos
 1327. Pingback: free casino
 1328. Pingback: casino game
 1329. Pingback: play casino
 1330. Pingback: play online casino
 1331. Pingback: free casino games
 1332. Pingback: no deposit casino
 1333. Pingback: big fish casino
 1334. Pingback: casino real money
 1335. Pingback: real money casino
 1336. Pingback: parx online casino
 1337. Pingback: hyper casinos
 1338. Pingback: free online casino
 1339. Pingback: mgm online casino
 1340. Pingback: doubledown casino
 1341. Pingback: hollywood casino
 1342. Pingback: chumba casino
 1343. Pingback: firekeepers casino
 1344. Pingback: high 5 casino
 1345. Pingback: gsn casino
 1346. Pingback: gsn casino games
 1347. Pingback: gsn casino slots
 1348. Pingback: zone online casino
 1349. Pingback: real casino
 1350. Pingback: casino games free
 1351. Pingback: casino bonus
 1352. Pingback: free online slots
 1353. Pingback: lady luck
 1354. Pingback: free slots games
 1355. Pingback: best online casino
 1356. Pingback: online gambling
 1357. Pingback: slots online
 1358. Pingback: online slots
 1359. Pingback: real casino slots
 1360. Pingback: play slots
 1361. Pingback: online slot games
 1362. Pingback: vegas slots online
 1363. Pingback: play slots online
 1364. Pingback: free slots
 1365. Pingback: slots free
 1366. Pingback: caesars slots
 1367. Pingback: slots free games
 1368. Pingback: vegas world slots
 1369. Pingback: old vegas slots
 1370. Pingback: caesars free slots
 1371. Pingback: house of fun slots
 1372. Pingback: slots of vegas
 1373. Pingback: free vegas slots
 1374. Pingback: penny slots
 1375. Pingback: scatter slots
 1376. Pingback: buffalo gold slots
 1377. Pingback: liberty slots
 1378. Pingback: my vegas slots
 1379. Pingback: slots games
 1380. Pingback: slots games free
 1381. Pingback: gambling sites
 1382. Pingback: slot machines
 1383. Pingback: casinos near me
 1384. Pingback: pechanga casino
 1385. Pingback: grand falls casino
 1386. Pingback: casinos in iowa
 1387. Pingback: plainridge casino
 1388. Pingback: royal river casino
 1389. Pingback: vegas casino games
 1390. Pingback: posh casino online
 1391. Pingback: casino slots
 1392. Pingback: casino bonus codes
 1393. Pingback: casino games
 1394. Pingback: online casino
 1395. Pingback: online casinos
 1396. Pingback: free casino
 1397. Pingback: casino game
 1398. Pingback: play casino
 1399. Pingback: casino play
 1400. Pingback: play online casino
 1401. Pingback: free casino games
 1402. Pingback: big fish casino
 1403. Pingback: real money casino
 1404. Pingback: parx online casino
 1405. Pingback: hyper casinos
 1406. Pingback: free online casino
 1407. Pingback: mgm online casino
 1408. Pingback: bovada casino
 1409. Pingback: doubledown casino
 1410. Pingback: hollywood casino
 1411. Pingback: chumba casino
 1412. Pingback: firekeepers casino
 1413. Pingback: high 5 casino
 1414. Pingback: gsn casino
 1415. Pingback: gsn casino games
 1416. Pingback: gsn casino slots
 1417. Pingback: casino blackjack
 1418. Pingback: zone online casino
 1419. Pingback: real casino
 1420. Pingback: las vegas casinos
 1421. Pingback: casino games free
 1422. Pingback: casino bonus
 1423. Pingback: lady luck
 1424. Pingback: free slots games
 1425. Pingback: best online casino
 1426. Pingback: online gambling
 1427. Pingback: slots online
 1428. Pingback: real casino slots
 1429. Pingback: play slots
 1430. Pingback: online slot games
 1431. Pingback: vegas slots online
 1432. Pingback: slot games
 1433. Pingback: free slots
 1434. Pingback: slots free
 1435. Pingback: slots free games
 1436. Pingback: old vegas slots
 1437. Pingback: pch slots
 1438. Pingback: caesars free slots
 1439. Pingback: house of fun slots
 1440. Pingback: slots of vegas
 1441. Pingback: vegas slots
 1442. Pingback: free vegas slots
 1443. Pingback: penny slots
 1444. Pingback: scatter slots
 1445. Pingback: buffalo gold slots
 1446. Pingback: liberty slots
 1447. Pingback: my vegas slots
 1448. Pingback: free slots 777
 1449. Pingback: slots games
 1450. Pingback: slots games free
 1451. Pingback: hypercasinos
 1452. Pingback: gambling sites
 1453. Pingback: slot machines
 1454. Pingback: casinos near me
 1455. Pingback: grand falls casino
 1456. Pingback: fortune bay casino
 1457. Pingback: casinos in iowa
 1458. Pingback: royal river casino
 1459. Pingback: posh casino online
 1460. Pingback: casino online
 1461. Pingback: casino slots
 1462. Pingback: casino bonus codes
 1463. Pingback: casino games
 1464. Pingback: online casino
 1465. Pingback: online casinos
 1466. Pingback: free casino
 1467. Pingback: casino game
 1468. Pingback: play casino
 1469. Pingback: casino play
 1470. Pingback: free casino games
 1471. Pingback: big fish casino
 1472. Pingback: real money casino
 1473. Pingback: parx online casino
 1474. Pingback: hyper casinos
 1475. Pingback: mgm online casino
 1476. Pingback: doubledown casino
 1477. Pingback: hollywood casino
 1478. Pingback: chumba casino
 1479. Pingback: firekeepers casino
 1480. Pingback: gsn casino games
 1481. Pingback: gsn casino slots
 1482. Pingback: casino blackjack
 1483. Pingback: real casino
 1484. Pingback: casino games free
 1485. Pingback: free online slots
 1486. Pingback: lady luck
 1487. Pingback: free slots games
 1488. Pingback: online gambling
 1489. Pingback: slots online
 1490. Pingback: online slots
 1491. Pingback: real casino slots
 1492. Pingback: play slots
 1493. Pingback: vegas casino slots
 1494. Pingback: vegas slots online
 1495. Pingback: slot games
 1496. Pingback: play slots online
 1497. Pingback: caesars slots
 1498. Pingback: vegas world slots
 1499. Pingback: old vegas slots
 1500. Pingback: slots lounge
 1501. Pingback: pch slots
 1502. Pingback: house of fun slots
 1503. Pingback: slots of vegas
 1504. Pingback: vegas slots
 1505. Pingback: free vegas slots
 1506. Pingback: penny slots
 1507. Pingback: scatter slots
 1508. Pingback: buffalo gold slots
 1509. Pingback: liberty slots
 1510. Pingback: my vegas slots
 1511. Pingback: free slots 777
 1512. Pingback: slots games
 1513. Pingback: hypercasinos
 1514. Pingback: gambling sites
 1515. Pingback: slot machines
 1516. Pingback: casinos near me
 1517. Pingback: pechanga casino
 1518. Pingback: grand falls casino
 1519. Pingback: fortune bay casino
 1520. Pingback: casinos in iowa
 1521. Pingback: royal river casino
 1522. Pingback: vegas casino games
 1523. Pingback: posh casino online
 1524. Pingback: casino online
 1525. Pingback: casino slots
 1526. Pingback: casino bonus codes
 1527. Pingback: casino games
 1528. Pingback: online casinos
 1529. Pingback: free casino
 1530. Pingback: play casino
 1531. Pingback: casino play
 1532. Pingback: free casino games
 1533. Pingback: no deposit casino
 1534. Pingback: big fish casino
 1535. Pingback: casino real money
 1536. Pingback: real money casino
 1537. Pingback: parx online casino
 1538. Pingback: hyper casinos
 1539. Pingback: free online casino
 1540. Pingback: mgm online casino
 1541. Pingback: bovada casino
 1542. Pingback: doubledown casino
 1543. Pingback: hollywood casino
 1544. Pingback: chumba casino
 1545. Pingback: high 5 casino
 1546. Pingback: gsn casino
 1547. Pingback: gsn casino games
 1548. Pingback: casino blackjack
 1549. Pingback: zone online casino
 1550. Pingback: real casino
 1551. Pingback: las vegas casinos
 1552. Pingback: casino games free
 1553. Pingback: casino bonus
 1554. Pingback: lady luck
 1555. Pingback: free slots games
 1556. Pingback: best online casino
 1557. Pingback: play slots
 1558. Pingback: online slot games
 1559. Pingback: vegas casino slots
 1560. Pingback: slot games
 1561. Pingback: play slots online
 1562. Pingback: slots free
 1563. Pingback: caesars slots
 1564. Pingback: slots free games
 1565. Pingback: vegas world slots
 1566. Pingback: old vegas slots
 1567. Pingback: slots lounge
 1568. Pingback: caesars free slots
 1569. Pingback: house of fun slots
 1570. Pingback: slots of vegas
 1571. Pingback: vegas slots
 1572. Pingback: free vegas slots
 1573. Pingback: penny slots
 1574. Pingback: scatter slots
 1575. Pingback: buffalo gold slots
 1576. Pingback: liberty slots
 1577. Pingback: my vegas slots
 1578. Pingback: free slots 777
 1579. Pingback: slots games
 1580. Pingback: slots games free
 1581. Pingback: hypercasinos
 1582. Pingback: gambling sites
 1583. Pingback: slot machines
 1584. Pingback: pechanga casino
 1585. Pingback: fortune bay casino
 1586. Pingback: casinos in iowa
 1587. Pingback: plainridge casino
 1588. Pingback: royal river casino
 1589. Pingback: vegas casino games
 1590. Pingback: posh casino online
 1591. Pingback: casino slots
 1592. Pingback: casino bonus codes
 1593. Pingback: casino games
 1594. Pingback: online casino
 1595. Pingback: online casinos
 1596. Pingback: free casino
 1597. Pingback: casino game
 1598. Pingback: play casino
 1599. Pingback: casino play
 1600. Pingback: play online casino
 1601. Pingback: free casino games
 1602. Pingback: big fish casino
 1603. Pingback: casino real money
 1604. Pingback: real money casino
 1605. Pingback: parx online casino
 1606. Pingback: free online casino
 1607. Pingback: doubledown casino
 1608. Pingback: chumba casino
 1609. Pingback: firekeepers casino
 1610. Pingback: high 5 casino
 1611. Pingback: gsn casino
 1612. Pingback: gsn casino slots
 1613. Pingback: casino blackjack
 1614. Pingback: zone online casino
 1615. Pingback: real casino
 1616. Pingback: las vegas casinos
 1617. Pingback: casino games free
 1618. Pingback: casino bonus
 1619. Pingback: free online slots
 1620. Pingback: lady luck
 1621. Pingback: free slots games
 1622. Pingback: best online casino
 1623. Pingback: online gambling
 1624. Pingback: slots online
 1625. Pingback: real casino slots
 1626. Pingback: play slots
 1627. Pingback: online slot games
 1628. Pingback: vegas slots online
 1629. Pingback: slot games
 1630. Pingback: free slots
 1631. Pingback: caesars slots
 1632. Pingback: slots free games
 1633. Pingback: old vegas slots
 1634. Pingback: slots lounge
 1635. Pingback: pch slots
 1636. Pingback: caesars free slots
 1637. Pingback: house of fun slots
 1638. Pingback: slots of vegas
 1639. Pingback: free vegas slots
 1640. Pingback: penny slots
 1641. Pingback: scatter slots
 1642. Pingback: free slots 777
 1643. Pingback: slots games
 1644. Pingback: slots games free
 1645. Pingback: hypercasinos
 1646. Pingback: gambling sites
 1647. Pingback: casinos near me
 1648. Pingback: pechanga casino
 1649. Pingback: grand falls casino
 1650. Pingback: fortune bay casino
 1651. Pingback: casinos in iowa
 1652. Pingback: plainridge casino
 1653. Pingback: posh casino online
 1654. Pingback: casino online
 1655. Pingback: casino slots
 1656. Pingback: casino bonus codes
 1657. Pingback: online casino
 1658. Pingback: online casinos
 1659. Pingback: free casino
 1660. Pingback: casino game
 1661. Pingback: play casino
 1662. Pingback: casino play
 1663. Pingback: free casino games
 1664. Pingback: no deposit casino
 1665. Pingback: big fish casino
 1666. Pingback: casino real money
 1667. Pingback: real money casino
 1668. Pingback: hyper casinos
 1669. Pingback: free online casino
 1670. Pingback: mgm online casino
 1671. Pingback: bovada casino
 1672. Pingback: doubledown casino
 1673. Pingback: hollywood casino
 1674. Pingback: chumba casino
 1675. Pingback: firekeepers casino
 1676. Pingback: high 5 casino
 1677. Pingback: gsn casino
 1678. Pingback: gsn casino games
 1679. Pingback: gsn casino slots
 1680. Pingback: casino blackjack
 1681. Pingback: zone online casino
 1682. Pingback: real casino
 1683. Pingback: las vegas casinos
 1684. Pingback: free online slots
 1685. Pingback: lady luck
 1686. Pingback: best online casino
 1687. Pingback: slots online
 1688. Pingback: online slots
 1689. Pingback: play slots
 1690. Pingback: online slot games
 1691. Pingback: vegas casino slots
 1692. Pingback: vegas slots online
 1693. Pingback: slot games
 1694. Pingback: slots free
 1695. Pingback: caesars slots
 1696. Pingback: slots free games
 1697. Pingback: vegas world slots
 1698. Pingback: old vegas slots
 1699. Pingback: slots lounge
 1700. Pingback: pch slots
 1701. Pingback: caesars free slots
 1702. Pingback: house of fun slots
 1703. Pingback: slots of vegas
 1704. Pingback: vegas slots
 1705. Pingback: free vegas slots
 1706. Pingback: penny slots
 1707. Pingback: scatter slots
 1708. Pingback: buffalo gold slots
 1709. Pingback: liberty slots
 1710. Pingback: my vegas slots
 1711. Pingback: slots games
 1712. Pingback: slots games free
 1713. Pingback: hypercasinos
 1714. Pingback: slot machines
 1715. Pingback: casinos near me
 1716. Pingback: pechanga casino
 1717. Pingback: grand falls casino
 1718. Pingback: plainridge casino
 1719. Pingback: royal river casino
 1720. Pingback: vegas casino games
 1721. Pingback: posh casino online
 1722. Pingback: casino online
 1723. Pingback: casino games
 1724. Pingback: online casino
 1725. Pingback: free casino
 1726. Pingback: casino game
 1727. Pingback: casino play
 1728. Pingback: free casino games
 1729. Pingback: no deposit casino
 1730. Pingback: real money casino
 1731. Pingback: parx online casino
 1732. Pingback: hyper casinos
 1733. Pingback: free online casino
 1734. Pingback: mgm online casino
 1735. Pingback: bovada casino
 1736. Pingback: doubledown casino
 1737. Pingback: hollywood casino
 1738. Pingback: firekeepers casino
 1739. Pingback: high 5 casino
 1740. Pingback: gsn casino
 1741. Pingback: gsn casino games
 1742. Pingback: casino blackjack
 1743. Pingback: zone online casino
 1744. Pingback: real casino
 1745. Pingback: las vegas casinos
 1746. Pingback: casino bonus
 1747. Pingback: free online slots
 1748. Pingback: lady luck
 1749. Pingback: free slots games
 1750. Pingback: best online casino
 1751. Pingback: online gambling
 1752. Pingback: slots online
 1753. Pingback: online slots
 1754. Pingback: real casino slots
 1755. Pingback: online slot games
 1756. Pingback: vegas casino slots
 1757. Pingback: vegas slots online
 1758. Pingback: slot games
 1759. Pingback: slots free
 1760. Pingback: caesars slots
 1761. Pingback: slots free games
 1762. Pingback: vegas world slots
 1763. Pingback: old vegas slots
 1764. Pingback: slots lounge
 1765. Pingback: caesars free slots
 1766. Pingback: house of fun slots
 1767. Pingback: vegas slots
 1768. Pingback: buffalo gold slots
 1769. Pingback: liberty slots
 1770. Pingback: slots games
 1771. Pingback: slots games free
 1772. Pingback: hypercasinos
 1773. Pingback: gambling sites
 1774. Pingback: slot machines
 1775. Pingback: casinos near me
 1776. Pingback: pechanga casino
 1777. Pingback: fortune bay casino
 1778. Pingback: casinos in iowa
 1779. Pingback: plainridge casino
 1780. Pingback: royal river casino
 1781. Pingback: vegas casino games
 1782. Pingback: posh casino online
 1783. Pingback: casino slots
 1784. Pingback: casino bonus codes
 1785. Pingback: casino games
 1786. Pingback: free casino
 1787. Pingback: casino game
 1788. Pingback: casino play
 1789. Pingback: play online casino
 1790. Pingback: no deposit casino
 1791. Pingback: big fish casino
 1792. Pingback: casino real money
 1793. Pingback: real money casino
 1794. Pingback: hyper casinos
 1795. Pingback: free online casino
 1796. Pingback: mgm online casino
 1797. Pingback: bovada casino
 1798. Pingback: hollywood casino
 1799. Pingback: chumba casino
 1800. Pingback: firekeepers casino
 1801. Pingback: high 5 casino
 1802. Pingback: gsn casino
 1803. Pingback: gsn casino slots
 1804. Pingback: casino blackjack
 1805. Pingback: zone online casino
 1806. Pingback: real casino
 1807. Pingback: casino games free
 1808. Pingback: casino bonus
 1809. Pingback: free online slots
 1810. Pingback: lady luck
 1811. Pingback: free slots games
 1812. Pingback: best online casino
 1813. Pingback: online gambling
 1814. Pingback: slots online
 1815. Pingback: online slots
 1816. Pingback: real casino slots
 1817. Pingback: play slots
 1818. Pingback: vegas casino slots
 1819. Pingback: vegas slots online
 1820. Pingback: play slots online
 1821. Pingback: slots free
 1822. Pingback: vegas world slots
 1823. Pingback: old vegas slots
 1824. Pingback: slots lounge
 1825. Pingback: pch slots
 1826. Pingback: caesars free slots
 1827. Pingback: house of fun slots
 1828. Pingback: slots of vegas
 1829. Pingback: vegas slots
 1830. Pingback: penny slots
 1831. Pingback: scatter slots
 1832. Pingback: buffalo gold slots
 1833. Pingback: liberty slots
 1834. Pingback: my vegas slots
 1835. Pingback: free slots 777
 1836. Pingback: hypercasinos
 1837. Pingback: slot machines
 1838. Pingback: casinos near me
 1839. Pingback: pechanga casino
 1840. Pingback: casinos in iowa
 1841. Pingback: plainridge casino
 1842. Pingback: vegas casino games
 1843. Pingback: posh casino online
 1844. Pingback: casino online
 1845. Pingback: casino bonus codes
 1846. Pingback: casino games
 1847. Pingback: online casino
 1848. Pingback: online casinos
 1849. Pingback: casino game
 1850. Pingback: play casino
 1851. Pingback: play online casino
 1852. Pingback: no deposit casino
 1853. Pingback: big fish casino
 1854. Pingback: casino real money
 1855. Pingback: real money casino
 1856. Pingback: hyper casinos
 1857. Pingback: free online casino
 1858. Pingback: mgm online casino
 1859. Pingback: doubledown casino
 1860. Pingback: hollywood casino
 1861. Pingback: chumba casino
 1862. Pingback: high 5 casino
 1863. Pingback: gsn casino games
 1864. Pingback: gsn casino slots
 1865. Pingback: casino blackjack
 1866. Pingback: real casino
 1867. Pingback: las vegas casinos
 1868. Pingback: casino games free
 1869. Pingback: casino bonus
 1870. Pingback: free online slots
 1871. Pingback: lady luck
 1872. Pingback: best online casino
 1873. Pingback: online gambling
 1874. Pingback: slots online
 1875. Pingback: real casino slots
 1876. Pingback: play slots
 1877. Pingback: online slot games
 1878. Pingback: vegas slots online
 1879. Pingback: slot games
 1880. Pingback: play slots online
 1881. Pingback: URL
 1882. Pingback: free slots
 1883. Pingback: slots free
 1884. Pingback: online casino
 1885. Pingback: online casinos
 1886. Pingback: play casino
 1887. Pingback: free casino games
 1888. Pingback: parx online casino
 1889. Pingback: doubledown casino
 1890. Pingback: gsn casino games
 1891. Pingback: las vegas casinos
 1892. Pingback: slot games
 1893. Pingback: free slots
 1894. Pingback: slots free games
 1895. Pingback: free vegas slots
 1896. Pingback: slots games
 1897. Pingback: gambling sites
 1898. Pingback: free casino
 1899. Pingback: casino play
 1900. Pingback: parx online casino
 1901. Pingback: bovada casino
 1902. Pingback: gsn casino
 1903. Pingback: zone online casino
 1904. Pingback: online slots
 1905. Pingback: vegas casino slots
 1906. Pingback: caesars slots
 1907. Pingback: slots free games
 1908. Pingback: vegas world slots
 1909. Pingback: old vegas slots
 1910. Pingback: pch slots
 1911. Pingback: caesars free slots
 1912. Pingback: house of fun slots
 1913. Pingback: penny slots
 1914. Pingback: buffalo gold slots
 1915. Pingback: my vegas slots
 1916. Pingback: free slots 777
 1917. Pingback: slots games
 1918. Pingback: slots games free
 1919. Pingback: hypercasinos
 1920. Pingback: gambling sites
 1921. Pingback: casinos near me
 1922. Pingback: pechanga casino
 1923. Pingback: grand falls casino
 1924. Pingback: casinos in iowa
 1925. Pingback: plainridge casino
 1926. Pingback: royal river casino
 1927. Pingback: vegas casino games
 1928. Pingback: posh casino online
 1929. Pingback: casinos online
 1930. Pingback: cafe casino online
 1931. Pingback: bonus casino
 1932. Pingback: jack online casino
 1933. Pingback: slots casino games
 1934. Pingback: paradise casino
 1935. Pingback: casino online
 1936. Pingback: casino slots
 1937. Pingback: casino bonus codes
 1938. Pingback: online casino
 1939. Pingback: online casinos
 1940. Pingback: casino play
 1941. Pingback: play online casino
 1942. Pingback: free casino games
 1943. Pingback: no deposit casino
 1944. Pingback: big fish casino
 1945. Pingback: real money casino
 1946. Pingback: parx online casino
 1947. Pingback: hyper casinos
 1948. Pingback: free online casino
 1949. Pingback: mgm online casino
 1950. Pingback: bovada casino
 1951. Pingback: doubledown casino
 1952. Pingback: firekeepers casino
 1953. Pingback: high 5 casino
 1954. Pingback: gsn casino
 1955. Pingback: casino blackjack
 1956. Pingback: las vegas casinos
 1957. Pingback: casino games free
 1958. Pingback: lady luck
 1959. Pingback: free slots games
 1960. Pingback: best online casino
 1961. Pingback: online gambling
 1962. Pingback: real casino slots
 1963. Pingback: play slots
 1964. Pingback: vegas casino slots
 1965. Pingback: vegas slots online
 1966. Pingback: slot games
 1967. Pingback: slots free
 1968. Pingback: vegas world slots
 1969. Pingback: slots lounge
 1970. Pingback: pch slots
 1971. Pingback: slots of vegas
 1972. Pingback: vegas slots
 1973. Pingback: penny slots
 1974. Pingback: scatter slots
 1975. Pingback: buffalo gold slots
 1976. Pingback: liberty slots
 1977. Pingback: my vegas slots
 1978. Pingback: free slots 777
 1979. Pingback: slots games
 1980. Pingback: slots games free
 1981. Pingback: hypercasinos
 1982. Pingback: gambling sites
 1983. Pingback: slot machines
 1984. Pingback: casinos near me
 1985. Pingback: pechanga casino
 1986. Pingback: grand falls casino
 1987. Pingback: casinos in iowa
 1988. Pingback: royal river casino
 1989. Pingback: vegas casino games
 1990. Pingback: posh casino online
 1991. Pingback: casinos online
 1992. Pingback: cafe casino online
 1993. Pingback: bonus casino
 1994. Pingback: jack online casino
 1995. Pingback: slots casino games