Konferans Sonuç Bildirgesi

27 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da yapılan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatana Dönüş Konferansı, birçok bilim ve siyaset adamları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle toplanmış, yapılan konuşmalar sonucu aşağıdaki hususların Türk ve Dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir:

 

1.             Ahıska şehri ve çevresinde yaşayan ahali, hiçbir suç işlemedikleri hâlde, tarihî vatanlarından sürülmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nda, tabi oldukları devlete hem asker hem de lojistik destek veren ahali, haksız ve adaletsiz bir uygulamaya maruz kalmıştır.

2.             Ahıska ahalisinin atalarından kalma toprakları ve malları müsadere edilmiş, insanlık hakları çiğnenmiştir.

3.             Sovyetler Birliği’nin 1956 ve 1968 yıllarında yayınladığı kararnamelerle hakları iade edilir gibi ifadeler kullanılmasına rağmen bunlar uygulanmamış, haksızlık ve adaletsizlik günümüze kadar devam etmiştir.

4.             Sovyetler Birliği yıkılınca, Ahıskalılar, yaşamakta oldukları ülkelerde yeni problemlerle karşılaşmışlardır.

5.             Bugün Ahıskalılar, başta ilk sürgün yerleri Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Türkiye ve ABD’de dağınık olarak yaşamaktadırlar.

6.             1999 yılında Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne üye olmuştur. Avrupa Konseyi’ne olan yükümlülükleri kapsamında hazırlaması gereken, vatana dönüşü düzenleyecek kanun henüz çıkmamış, vatana dönüş süreci başlatılmamıştır.

7.             Konferansımız, ilgili ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi bâbında şunları talep eder:

a.       Rusya Federasyonu, Ahıska ahalisine yapılanın bir haksızlık olduğunu kabul etmeli, sürgünü kınamalı, sürgün halkın maddî ve manevî kayıplarının karşılanmasına katkıda bulunmalı ve vatan dönüş konusunda siyasî destek vermelidir. Ayrıca, Krasnodar’daki insan hakları ihlalleri ivedilikle sona erdirilmelidir.

b.       Gürcistan, Ahıska halkının haksız bir muameleye tabi tutulduğunu kabul etmeli, sürgünü kınamalı; Avrupa Konseyi’ne söz verdiği kanunu sağlıklı bir şekilde çıkarmalı, Ahıska Türklerinin sürüldükleri bölgeye geri dönmeleri sağlanmalı, zararları tazmin edilmeli ve her türlü hakları iade edilmelidir.

c.       Türkiye, uluslararası antlaşmalar ve Gürcistan’la iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde meselenin çözümüyle yakından ilgilenmeli, maddî ve manevî destek hususunda resmî bir birime görev vermelidir. Türkiye’ye göç eden Ahıska Türklerinin sorunları ciddi şekilde ele alınmalı ve mevcut yasalar uygulanmalıdır.

d.       Avrupa Konseyi, 1999 yılında kayıtlarına geçen meseleyi yakından takip etmeli, çözüm konusunda her türlü desteği vermelidir. Gürcistan’ın muhtemel süre uzatma talebini kabul etmemelidir.

e.       Yukarıda zikredilen ilgili üç devlet ve Avrupa Konseyi arasında, koordinasyonu sağlamakla görevli, birer parlamenterin katılacağı dört kişilik bir Koordinasyon Kurulu teşekkül ettirilmelidir.

 

Türk ve Dünya kamuoyuna saygıyla arz olunur.